Genotyp och situation i samverkan: Effekter på kognition och aggression

Projektets övergripande syfte är att belysa psykologiska mekanismer bakom de samband mellan gener, miljö och beteende som demonstrerats i tidigare forskning. I projektet undersöks med ett experimentellt upplägg hur genvariation och sociala erfarenheter i samverkan påverkar en rad beteenden bland annat aggression, självreglering, beslutsfattande, riskbeteende, och samarbete.

Medverkande: Torun Lindholm, docent, leg.läk. Rickard L. Sjöberg, Centrum för klinisk forskning, Uppsala universitet, professor Kimmo Eriksson, Institutionen för Matematik och Fysik, Mälardalens högskola samt Centrum för Evolutionär kulturforskning, Stockholms universitet, FD Mats Najström, Stockholms universitet.

Beslutsfattande i stora grupper

I projektet studeras olika hur olika former för beslutsfattande i stora grupper, särskilt i skolsammanhang, påverkar sociala relationer och kognitiva processer hos de individuella gruppmedlemmarna. Projektet är tvärvetenskapligt och utgår från teorier om beslutsfattande inom statsvetenskap och psykologi.

Medverkande: Torun Lindholm, FM, doktorand Emma Bäck, professor Ola Svenson, Stockholm University, professor Peter Esaiasson, och professor Mikael Gilljam, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

Socialpsykologiska fenomen i semantiska rymder

Projektets syfte är att utvidga socialpsykologisk forskning till att omfatta analyser av språk och texter. Frågeställningar som belyses är till exempel: 1) Hur språk används för att sprida värderingar om ingrupper, utgrupper, individuell och kollektiv identitet. 2) Om och i så fall hur texter förmedlar värderingar och stereotypa föreställningar om män och kvinnor.

I projektet använder vi nya forskningsmetoder bland annat latent semantisk analys (LSA). Genom LSA omvandlas stora databaser med artiklar till så kallade semantiska rymder. I dagsläget arbetar vi med svensk semantisk rymd bestående av drygt 100 000 nyhetsartiklar och en amerikansk semantisk rymd som bygger på Reuters nyhetstexter.

Medverkande: doktorand Marie Gustafsson, Stockholms universitet, docent Sverker Sikström, KTH.

Betydelsen av kön vid konstruktion av social verklighet

I projektet undersöks i vilken utsträckning mäns och kvinnors uppfattningar används i skapandet av gemensamma värderingar och verklighetsuppfattningar. Den metod som främst används för att studera frågeställningen i projektet är det så kallade Communication game (Higgins and Rholes, 1978).

Medverkande: PhD Per-Henrik Hedberg, Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm, Torun Lindholm.

Markörer för minnets tillförlitlighet

I projektet undersöks skillnader i korrekta och felaktiga vittnesuppgifter, dels utifrån vittnesmålens verbala och paraverbala egenskaper och dels utifrån deras semantiska innehåll. I projektet undersöks också förmågan hos poliser, domare och lekmän att särskilja korrekta och felaktiga vittnesuppgifter.

Medverkande: Torun Lindholm, docent, leg.läk. Rickard L. Sjöberg, Centrum för klinisk forskning, Uppsala universitet.

Stereotyphot och könsskillnader i matematik

Negativa stereotyper kan försämra kvinnors presentation på matematiktester. I projektet undersöks möjliga faktorer som modererar effekter av stereotyphot.

Medverkande: Torun Lindholm, Stockholms universitet, professor Kimmo Eriksson, Institutionen för Matematik och Fysik, Mälardalens högskola samt Centrum för Evolutionär kulturforskning, Stockholms universitet.

 

 
Emma Bäck, EAESP Opatija 2008
Emma Bäck, EAESP, Opatija 2008.
 

 

Betydelsen av grupptillhörighet i rättsliga och medicinska sammanhang

Under detta tema finns flera projekt som fokuserar på hur individens etnicitet och/eller kön påverkar bedömningar och minnen dels i rättsliga och dels i medicinska sammanhang.

Effekter av kön, ålder och etnicitet i ansiktsminne

Forskning visar att människor är batter på att känna igen ansikten på personer från sin egen jämfört med från andra grupper. I projektet studeras mekanismer bakom detta fenomen, samt i vilken utsträckningfenomenet generaliserar till verbala personminnen.

Medverkande: Torun Lindholm, Stockholms universitet, professor Agneta Herlitz, FD Jenny Rehman, doktorand Johanna Lovén, Aging Research Center (ARC), Karolinska institutet.

Vittnens trovärdighet

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka validitet och gruppbaserad diskriminering i bedömningar av vittnens trovärdighet. I projektet undersöks också vilken inverkan vittnesmålets presentationsmedium (text/video) har för trovärdighetsbedömningar.

Medverkande: Torun Lindholm, Stockholms universitet

Effekter av kön vid medicinska bedömningar

I projektet undersöks betydelsen av kön hos patient och bedömare vid rättspsykiatriska bedömningar och i synen på eutanasi.

Medverkande: Torun Lindholm, Stockholms universitet, FD Jenny Yourstone, Kriminalvårdens forskningsenhet, docent, leg.läk. Rickard L. Sjöberg, Centrum för klinisk forskning, Uppsala universitet.