Forskning

Forskning

Vår forskning kretsar kring människans perception utifrån multidisciplinära perspektiv. Perceptuella upplevelser studeras i relation till emotioner, uppmärksamhet, minne, hälsa, genetik, och hjärnaktivitet.

Inom avdelningen drivs forskningen av tre forskargrupper med huvudfokus på tre sinnen; syn, hörsel och lukt.

Inom avdelningen finns även Laboratoriet för kognitiv neurovetenskap.

Emotioner, uppmärksamhet och medvetande

Forskargruppen studerar effekter av emotioner på uppmärksamhet och medvetande.

Laboratoriet för kognitiv neurovetenskap

Vårt mål är att förse studenter, forskare, lärare och allmänheten med expertis i avancerade metoder inom kognitiv neurovetenskap. Detta inkluderar hjälp i design, genomförande, analys och interpretation av studier inom kognitiv neurovetenskap.

Ljudmiljögruppen

Forskargruppen studerar hur människor upplever och reagerar på ljud.

Luktsinnets funktioner

Forskargruppen studerar luktsinnets funktioner utifrån ett multidisciplinärt perspektiv.

KONTAKT

Avdelningen för perception och psykofysik

Avdelningsföreståndare
Professor Maria Larsson
Tfn: 08-16 3937
maria.larsson@psychology.su.se

Telefon och fax
08-16 2000 (växel)
08-15 9342 (fax)

Besöksadress
Gösta Ekmans Laboratorium
Frescati Hagväg 9 A

Postadress
Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Gösta Ekmans Laboratory på Facebook

ÄMNESBESKRIVNING

Perception och psykofysik

Psykofysik är det område inom psykologin som studerar sambanden mellan fysiska stimuleringar (yttre psykofysik), dessas neuropsykologiska korrelat (inre psykofysik) eller båda i kombination och främst sinnesupplevelserna. Forskningen bedrivs i syfte att fastställa lagbundenheter, invarianter eller psykofysiska principer främst inom perception men också inom kognitionsvetenskap, psykofysiologi, neuropsykologi samt inom miljöpsykologi och socialpsykologi. Ett flertal teoretiskt väl underbyggda mätmetoder som utvecklats inom psykofysiken används också flitigt inom interdiciplinära vetenskapsgrenar som t.ex. psykiatri, akustik, ergonomi/human factors, audiologi, optik och otolaryngologi. Psykofysiken har fått ett uppsving i samband med utforskandet av hjärnprocesser med hjälp av nya metoder för dessas avbildning.

Källa: Nationalkommittén för psykologi, vid Kungl. Vetenskapsakademien.