Forskning

Forskargruppen för riskanalys, social- och beslutsforskning

Forskargruppen bedriver undervisning och forskning inom företrädesvis kognitiv och perceptionspsykologi samt socialpsykologi med olika tillämpningar.

Kognitivt åldrande

Kognitivt åldrande är ett profilområde vid Stockholms universitet. Forskningen inom forskargruppen som behandlar det kognitiva åldrandet baseras på Betulaprojektet. Projektet utsågs 2005 av Vetenskapsrådet till en av tio ledande forskningsmiljöer i landet.

Stockholm Cognition Lab

Our research aims to understand how we can keep multiple intentions in our mind while processing other information. Another research aim is to examine how we learn and remember events in time and space, and how accurately we monitor our learning.

KONTAKT

Avdelningen för kognitiv psykologi

Avdelningsföreståndare
Professor Timo Mäntylä
Tfn: 08-16 2008
timo.mantyla@psychology.su.se

Ställföreträdande avdelningsföreståndare
Professor Fredrik Jönsson
Tfn: 08-16 3876
fredrik.jonsson@psychology.su.se

Telefon och fax
08-16 2000 (växel)
08-16 7847 (fax)

Besöksadress
Frescati Hagväg 14

Postadress
Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

ÄMNESBESKRIVNING

Kognitionspsykologi

Kognitionspsykologi behandlar hur människor förstår sin omvärld och sig själva samt hur de utvecklar och använder olika färdigheter. Mentala processer och strukturer i dessa sammanhang beaktas. Följande delområden behandlas inom den kognitiva psykologin: perception, uppmärksamhet, hur information kodas in, lagras, tas fram och används i, respektive från minnet, begreppsbildning, kunskapsrepresentation, tänkande, problemlösning, beslutsfattande, kreativitet samt produktion och förståelse av språk. Vidare beaktas hur dessa aspekter på människans kognition är relaterade till känslor och motivation. Kopplingar till biologiska aspekter är också ett viktig studieområde. Ett annat centralt område är utveckling och förändring av mänsklig kognition i olika faser av människans liv. Ytterligare ett centralt område är hur människans förståelse och tänkande sker i en social och kulturell kontext.

Källa: Nationalkommittén för psykologi, vid Kungl. Vetenskapsakademien.