Ett viktigt forskningstema behandlar riskperception, risktagande och säkerhet, ett annat tema trafik och bilkörning och ett tredje miljöpsykologiska problemställningar.

Mer specifikt bedriver enheten för närvarande forskning och tillämpning inom följande områden:

  1. Mänskliga beslutsprocesser före och efter ett beslut (Svenson, Eriksson, Salo).
  2. Utveckling av en processteori för bedömningar och beslut med numerisk information (Svenson).
  3. Teoretisk vidareutveckling av beslutsteorin "Differentiation and Consolidation Theory" (Svenson).
  4. Studier av efterbeslutsprocesser, social påverkan och differentialpsykologiska karakteristika, tex "state anxiety" (Svenson, studenter).
  5. Beteendevetenskapligt perspektiv på offentlig upphandling med miljökonsekvenser (Salo, Svenson).
  6. Ekonomiskt beslutsfattande i ett beteendeperspektiv (Gonzalez, Svenson).
  7. Beslutsfattande i stora organisationer (Salo).
  8. Trafiksäkerhet, perceptuella och mentala modeller som omfattar bilkörning, t ex bedömningar av tidsvinster, inbromsning, bränsleåtgång (Svenson, Eriksson, Gonzales, Salo, studenter).
  9. IT i bilen (Eriksson, Svenson).
  10. Bedömningar av effekter över olika tidsintervall av växande och krympande resurser (Gonzalez, Svenson).
Copyright: Eriksson.
Copyright: Cecilia Eriksson.