Personal

Personal

Följande personer vid Psykologiska institutionen tillhör respektive samarbetar med Avdelningen för klinisk psykologi. Observera att namnen är klickbara och länkade till personens profilsida på Stockholms universitet, med kontaktinformation, forskningsintressen, publikationer med mera.

Avdelningsföreståndare: Per Carlbring, professor.
Ställföreträdande avdelningsföreståndare: Stephan Hau, professor.

Personal vid avdelningen

Interna samarbeten vid institutionen

Stina Cornell Kärnekull, doktorand
Lilianne Eninger, universitetslektor, docent
Laura Ferrer-Wreder, universitetslektor, docent
Pehr Granqvist, professor i psykologi, särskilt utvecklingspsykologi
Robert Johansson, vik universitetslektor, docent
Maria Lindau, universitetslektor, med.dr, leg. psykolog
Anders Sjöberg, universitetslektor, docent
Johanna Stålnacke, universitetslektor

KONTAKT

Avdelningen för klinisk psykologi

Avdelningsföreståndare
Professor Per Carlbring
Tfn: 08-16 3920
per.carlbring@psychology.su.se

Ställföreträdande avdelningsföreståndare
Professor Stephan Hau
Tfn: 08-16 4615
stephan.hau@psychology.su.se

Telefon och fax
08-16 2000 (växel)
08-16 1002 (fax)

Postadress
Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

ÄMNESBESKRIVNING

Klinisk psykologi

Den kliniska psykologin är ett mångfacetterat tillämpningsområde inom psykologin, vars ursprung i den akademiska psykologin främst finns inom personlighetspsykologin. Enklast kan man definiera den kliniska psykologin som det systematiska studiet av uppkomst, utveckling, diagnostik, bedömning samt behandling och prevention av kliniska tillstånd. Med kliniska tillstånd menas i första hand mentala besvär, problem, beteendestörningar, funktionshinder eller avvikelser från vad som betraktas som normalt. En viktig del av den kliniska psykologin, s k. hälsopsykologi eller beteendemedicin, ägnas åt mentala besvär eller problem som är kopplade till somatiska sjukdomar eller avvikelser.

Med uppkomst av kliniska tillstånd syftas på studier av etiologi i vid mening, t.ex. av genetiska och miljöbetingade faktorers roll eller kognitiva och affektiva mekanismers betydelse. Med diagnostik menas i första hand vad som i engelskspråkig litteratur kallas "assessment" (och som saknar en god svensk översättning), med tester, bedömningar och andra slags instrument, t.ex. formell psykiatrisk diagnostik. Behandling och prevention syftar på ett spektrum av psykologiska interventioner i olika organisationsformer, från rådgivande samtal till intensiv psykoterapi, i syfte att lindra, undanröja eller förhindra kliniska tillstånd.

Källa: Nationalkommittén för psykologi, vid Kungl. Vetenskapsakademien.