Nortras – The Nordic Psychotherapy Training Study

Forskningsledare: Stephan Hau, Thomas Lindgren
Samarbete: Psykologiska institutionen i Oslo, Trondheim, Köpenhamn och Helsingfors, samt det internationella samarbetsprojektet SPRISTAD
Finansiär: –

The Nordic Psychotherapy Training Study, NORTRAS är en jämförande, longitudinell studie med syftet att öka vår förståelse för tillägnande och utveckling av en psykoterapeutisk kompetens genom klinisk handledning och psykoterapeutisk praktik, inom olika terapeutiska inriktningar. Studien har avsikten att beskriva och mäta relationen mellan handledningsprocesser och psykoterapeutiska processer, samt att jämföra nuvarande utbildningsprogram i tre nordiska länder. Studien undersöker träningsprocesser på olika nivåer av terapeututveckling. Det är ett multisite projekt med en naturalistisk design. Handledningar och psykoterapier analyseras utifrån perspektiven klient, terapeutstudent, handledare och observatör, med hjälp av video, intervjuer och frågeformulär. Mått på klienters behandlingsresultat ingår också. Studien medverkar i datainsamlingsprojektet inom Society for Psychotherapy Research Interest Section on Therapist Training and Development (SPRISTAD). Genom att inkludera flera perspektiv och använda olika typer av forskningsmetoder och mätteknik, eftersträvar studien en triangulering av information. Studiens betydelse för psykoterapeuter ligger i en förbättrad utbildning. Ambitionen är att utveckla evidensbaserade komponenter i psykoterapiutbildning, som kan appliceras i olika kontext. En ökad kunskap om psykoterapiutbildning och handledning kan också bidra till psykoterapeutfaktorer/variabler relaterade till behandlingsresultat.

 

Internationellt forskningssamarbete om flyktingars och asylsökandes psykiska hälsa och erfarenheter av flykt och trauma

Forskningsledare: Stephan Hau
Samarbete: Lillian Döllinger (Sverige); Sverre Varvin, Mette Sagbakken (Norge); Vladimir Jovic, Bojana Trivuncic (Serbien); Marianne Leuzinger-Bohleber, Nora Hettich (Tyskland); Nicholas Procter, Jayakrishnan Sukumaran Nair (Australien)
Finansiär: –

I ett internationellt forskningssamarbete undersöker vi flyktingars psykiska hälsa och livskvalitet i en rad länder och vid olika faser av flykt. Framförallt är vi intresserade av deras erfarenheter före, under och efter flykt, eventuella traumatiska upplevelser, samt resiliensfaktorer. Vi använder både kvantitativa mätningar och kvalitativa intervjuer. Projekt inleddes av Professor Sverre Varvin samt Doktor Mette Sagbakken (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norge) och bedrivs huvudsakligen av forskare från Norge, Serbien, Tyskland, Australien och Sverige. Varje forskargrupp har också ett individuellt fokus som är särskilt relevant i deras land och kontext.

 

Using virtual reality for the treatment of social anxiety disorder

Forskningsledare: Per Carlbring
Doktorand: Lichen Ma
Samarbete: Alexander Miloff, Philip Lindner, Fredrik Jönsson
Finansiär: Riksbanken

Social anxiety disorder is a common problem. Fortunately, novel treatments may increase accessibility, acceptability and effectiveness. An emerging field is Cognitive Bias Modification (CBM). By training a person with social anxiety using the dot-probe paradigm, it has been shown that attentional bias towards threat-relevant stimuli can be changed. Two important 2009 articles demonstrated that increasing attentional flexibility could have impressive results in social anxiety. However, the replication of these effects have sometimes failed, raising the question of its true efficacy. When analyzing the discrepancies, it has become clear that there are two fundamental differences between effective vs. non-effective trials. Whenever there has been a change in bias, a significant improvement in terms of symptoms has always followed. On the contrary, studies not demonstrating a change in bias have all failed in reducing anxiety. In a series of experiments, we will test a potentially more effective bias changing paradigm (called "person identity match"). In addition, we want to make use of virtual reality to create a more standardized and immersive training environment. The aim is to create a more reliable bias changing paradigm with research questions identifying the differential effects of 2D vs. 3D, still photos vs. short dynamic video sequences, and the relative effects of lab vs. home-based delivery.

 

Beginnings and endings in psychoanalysis and psychoanalytic psychotherapy: A multi-center case-control study within the anaclitic-introjective personality continuum (BEP)

Forskningsledare: Andrzej Werbart
Samarbete: Kristian Aleman, Fredrik Falkenström (Sverige); Anna Daniela Linciano (PI), Claudio G. Galvano, Davide Margola (Italien); Henrik Enckell, Erkki Heinonen (PI), Johannes Lehtonen (Finland)
Finansiär: International Psychoanalytical Association Research Grant; Bertil Wennborgs Stiftelse

The overarching aim is to develop, test, and evaluate a systematic way of preparing the patient for starting and for ending long-term open-ended psychoanalytic treatment, in order to (1) clearly collect the patient’s motivations to treatment, strengthen the working alliance and involve the patient as an active agent of change, and (2) enhance the patient’s ability to maintain what is learned and experienced in psychoanalysis applying it to everyday life. The research design is based on purposive sampling and matched control cases. The core battery of instruments includes repeated patient and therapist interviews, clinical assessment of personality configurations (PMAI; Prototype-Matching of Anaclitic and Introjective personality orientation), ratings of working alliance, and well-established outcome measure. All data are aggregated across the included sites.

 

Terapeuters upplevelser av framgångsrika terapier – och av terapier som inte lett till förbättring

Forskningsledare: Andrzej Werbart
Samarbete: Amanda Annevall, Camilla von Below, Johan Hillbom, Karin Engqvist, Peter Lilliengren, Sofia Lind, Peter Missios, Fredrik Waldenström
Finansiär: -

Fall av mest framgångsrika terapier och av terapier inte lett till förbättring har identifierats utifrån kriteriet reliabel och kliniskt signifikant symptomreduktion alternativt utebliven symptomreduktion. Intervjuer med dessa två grupper av terapeuter analyseras med grundad teori. I en fördjupningsstudie jämförs mest lyckade och minst lyckade fall i psykoterapi hos samma terapeuter.

 

Förebyggande av spelproblem

Forskningsledare: Per Carlbring
Doktorand: Ekaterina Ivanova
Samarbete: Markus Jansson Fröjmark
Finansiär: Ålands Penningautomatförening

Syftet med projektet är att utvärdera ett antal vanligt förekommande verktyg som brukar användas för att förebygga spelproblem när det handlar om spel för pengar. Effekten av dessa verktyg är outforskad i nuläget och det aktuella projektet kommer främst fokusera på återkoppling på spelbeteenden, gränssättning och motiverande interventioner.

 

Single-session gamified virtual reality exposure therapy for spider phobia vs. traditional exposure therapy – A randomized-controlled trial

Forskningsledare: Per Carlbring
Doktorand: Alexander Miloff
Samarbete: Lena Reuterskiöld, Gerhard Andersson
Finansiär: VINNOVA

 

Unga vuxnas inre representationer av terapeuten – och psykoterapeuters självrepresentationer: En jämförande typologi

Forskningsledare: Andrzej Werbart
Samarbete: Erik Bergström, Jim Green, Aron Jarrick, Camilla Stenklöv
Finansiär: Bertil Wennborgs Stiftelse

En grupp unga vuxna i psykoanalytisk psykoterapi intervjuades vid upprepade tillfällen med Object Relations Inventory och ombads bl.a. att beskriva sin terapeut. Deras terapeuter intervjuades med samma instrument och ombads att beskriva sig själva som just den aktuella patientens terapeut. Typologier av patienternas inre representationer och av terapeuternas självrepresentationer tillskapas med hjälp av idealtypanalys och jämförs med varandra. Vidare undersöks hur patienternas och terapeuternas huvudsakliga personlighetsorientering (fokus på relaterande eller på autonomi) återspeglas i terapeutrepresentationer.

 

The influence of psychotherapists’ emotion recognition accuracy on psychotherapy: Development and evaluation of an evidence-based training for the practical clinical psychology education

Forskningsledare: Stephan Hau
Doktorand: Lillian Döllinger
Samarbete: Håkan Fischer, Lennart Högman, Irena Makower, Tanja Bänziger, Petri Laukka, Diana S. Cortes, Kristoffer Månsson
Finansiär: Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Projektet är ett samarbete mellan avdelningen för klinisk psykologi och avdelningen för biologisk psykologi vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. I en longitudinell studie undersöker vi hur väl psykologstudenter som påbörjar den kliniska delen av sin utbildning kan känna igen emotioner i andra personer (exempelvis genom ansiktsmimik, kroppsspråk eller röst), samt hur man kan träna upp denna förmåga. I en randomiserad kontrollerad studie bedömer vi olika träningsmoduler för att förbättra deras färdigheter i att känna igen andra personers känslor och om det kan ha en koppling till utfallet av psykoterapi samt den terapeutiska alliansen.

 

Uppmärksamhetsträning vid social fobi - en tillämpning utifrån informationsprocessteorin

Forskningsledare: Per Carlbring
Samarbete: Gerhard Anderson, Johanna Boettcher, Stefan Hofmann, Nader Amir
Finansiär: Forte

 

Förändringar av anaklitiska och introjektiva personlighetsdrag hos patienter i psykoanalys och psykoanalytisk psykoterapi

Forskningsledare: Andrzej Werbart
Samarbete: Siri Aldén, Anders Diedrichs, Annelie Bergstedt, Mikael Hägertz, Sonja Levander, Maria Snapp, Nadja Öhlander m.fl.
Finansiär: International Psychoanalytical Association CERP Grant; Bertil Wennborgs Stiftelse

Det huvudsakliga syftet är att undersöka skillnader och likheter i förändringsmönster och i upplevelser av förändring och av verksamma och hindrande terapeutiska faktorer hos patienter med anaklitiska och med introjektiva personlighetsdrag (fokus på relaterande och fokus på autonomi/prestationer) enligt Blatts personlighetsmodell. I en uppföljningsstudie undersöks de anaklitiska och de introjektiva patienternas upplevda förändringar inom domäner kärlek/relationer och arbete/prestationer. Vidare undersöks kliniska implikationer av den initiala matchningen mellan patientens och terapeutens initiala huvudsakliga personlighetsorientering.

 

Kort- och långtidseffekter av beteendeaktivering respektive fysisk aktivitet vid mild till måttlig depression: Spelar rationalen någon roll för utfallet och kan motiverande samtal ge en extra skjuts?

Forskningsledare: Per Carlbring
Doktorand: Markus Nyström
Samarbete: Gerhard Anderson, Peter Hassmén, Lars Forsberg
Finansiär: Forte

 

Acceptance & Commitment Therapy vid akut psykos i vuxenpsykiatrisk slutenvård

Forskningsledare: Tobias Lundgren, Per Carlbring
Doktorand: Mårten Tyrberg
Samarbete: Kent Nilsson (CKF), Fredrik Folke m.fl.
Finansiär: Landstinget Västmanland

Projektets övergripande syfte är att undersöka om Acceptance & Commitment Therapy (ACT) är en verksam behandlingsmetod för akut sjuka psykospatienter i slutenvården. Metoden kommer dels tillämpas i individuell behandling, dels som en integrerad del i det övergripande arbetet på en psykosavdelning, genom utbildning och kontinuerlig handledning av skötare och sjuksköterskor. Individuell behandling kommer att undersökas i en mindre RCT-studie. ACT-modellens användbarhet för personalgrupp och patienter kommer att undersökas i både kvantitativa och kvalitativa delstudier. En kompletterande delstudie kommer också att utforska exekutiva funktionssvårigheter hos patienter med schizofreni med hjälp av Relational Frame Theory (RFT), i syfte att bättre förstå de hinder som kan uppstå vid psykologisk behandling av psykos. Projektet utformas i samarbete mellan Stockholms universitet och Region Västmanland, och är knutet till Centrum för klinisk forskning (CKF) vid Västmanlands Sjukhus, Västerås.

 

Utvärdering av ett internetlevererat KBT-program med telefonstöd för anhöriga till problemspelare - en randomiserad kontrollerad studie

Forskningsledare: Per Carlbring
Doktorand: Kristoffer Magnusson
Samarbete: Clara Gumpert, Gerhard Anderson
Finansiär: Forte samt Svenska spel

 

Terapeuters procedurella lärande: En kunskapsöversikt

Forskningsledare: Thomas Lindgren, Stephan Hau
Finansiär: CESAM

Huvudfrågan för kunskapsöversikten är vilken omfattning och kvalitet på forskning som finns och vad man anser sig veta respektive inte veta om psykoterapeuters procedurella lärande.

 

KBT vid insomni: Analys av komponenter, mediatorer och moderatorer

Forskningsledare: Markus Jansson-Fröjmark
Doktorand: Rikard Sunnhed
Samarbete: Allison Harvey, Charles Morin, Per Carlbring, Hugo Hesser
Finansiär: Vetenskapsrådet

Projektet är ett samarbete mellan Stockholms universitet och två internationella forskare. Detta projekt undersöker vilka komponenter inom kognitiv beteendeterapi som är effektiva vid insomni, hur dessa effekter kan förklaras samt vilka patientrelaterade faktorer som påverkar behandlingsutfall.