Biologisk psykologi

Avdelningen för biologisk psykologi

Avdelningen för biologisk psykologi bedriver forskning och ansvarar för utbildning inom området biologisk psykologi.

Psykologi och hjärnfunktion

Vid avdelningen bedrivs forskning kring den neurobiologiska basen för affektiva, kognitiva och sociala funktioner med hjälp av moderna hjärnavbildningstekniker som PET och fMRI.

 

 

 

 

 

 

Här finns ett särskilt fokus på hur det friska åldrandet påverkar hjärnans funktion vid de olika psykologiska processer som studeras. På avdelningen finns även experimentell forskning kring hur det friska åldrandet påverkar olika aspekter av affektivt processande.

I den affektiva neurovetenskapliga forskningen finns ett särskilt fokus på emotionell perception och emotionellt minnesprocessande. Inom den kognitiva neuroforskningen ligger fokus på relationen mellan dopaminfunktion och olika minnesfunktioner (arbetsminne, episodiskt minne) och inom den sociala neuroforskningen är fokus på sociala aspekter av ansiktsperception (inomgrupps-utomgruppseffekter samt könsskillnader).

Språk och kommunikation

I Uddéns forskningslabb studerar vi språk och kommunikation ur ett neurovetenskapligt perspektiv. Framförallt vill vi förstå utvecklingen av kommunikativ (pragmatisk) förmåga hos ungdomar och unga vuxna. Våra huvudmetoder är FMRI, konnektivitetsmått samt beteendestudier på individuella skillnader.

Emotionell inlärning

I Golkars forskningslabb studerar vi emotionell inlärning och i synnerhet hur vi lär oss och minns från situationer då vi upplevt oss hotade och rädda.

Den plastiska hjärnan

Forskningen i Månssons forskningslabb fokuserar på den plastiska hjärnan och hur neurala förändringar formar våra känslor.

Psykologi och kroppsliga funktioner

Vi bedriver även forskning kring samspelet mellan psykologiska faktorer och kroppsliga funktioner och organ (hormoner, hjärta, blodkärl, matsmältning, immunförsvar) av relevans för fysisk och psykisk hälsa.

Denna forskning är i första hand inriktad mot att studera psykologiska faktorer som sammanhänger med god respektive dålig hälsa. Särskilt ägnas intresse åt effekter av arbetsrelaterad stress, socioekonomiska förhållanden, samt kvinnors och mäns livssituation med avseende på betalt och obetalt arbete (hushållsarbete, vård av barn med mera). Exempel på stressrelaterade hälsoproblem är muskelvärk, högt blodtryck, magbesvär, sömnstörningar, infektioner och olika psykiska besvär.

Denna forskning omfattar såväl laboratorieexperiment som studier i naturliga miljöer, särskilt studeras stress och hälsa i olika arbetsmiljöer.

KONTAKT

Avdelningen för biologisk psykologi

Avdelningsföreståndare
Håkan Fischer, professor
Tfn: 08-16 2357
hakan.fischer@psychology.su.se

Ställföreträdande avdelningsföreståndare
Lennart Högman, universitetslektor
Tfn: 08-16 3830
lhn@psychology.su.se

Telefon och fax
08-16 20 00 (växel)
08-16 39 64 (sekr)
08-16 78 47 (fax)

Postadress
Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

ÄMNESBESKRIVNING

Biologisk psykologi

Biologisk psykologi är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde med inriktning på att förstå och förklara psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande biologiska skeenden.

Exempel på sådana skeenden kan vara fysiologisk aktivitet, framförallt nervsystemets aktivitet, samt genetik och evolution. Ett flertal olika psykologiska delområden faller under rubriken biologisk psykologi, inklusive fysiologisk psykologi, komparativ psykologi och neuropsykologi. Ett område som växt fram det senaste årtiondet, kognitiv neurovetenskap, sorterar också under biologisk psykologi.

Gemensamt för den biologiska psykologins alla delområden är att de utgår från att biologiska och psykologiska förhållanden är systematiskt relaterade till varandra, och att de söker att identifiera och kartlägga dessa samband.

Källa: Nationalkommittén för psykologi, vid Kungl. Vetenskapsakademien.