Vi forskar om den arbetande människan betraktad i sitt sammanhang: i gruppen, i organisationen och i relation till olika verksamheter och roller i samhället. Balans och samspel mellan lönearbete och övrigt liv har en viktig plats i forskningen liksom stress och hälsa, personlig och yrkesmässig utveckling samt individens ställning på arbetsmarknaden. Bland omgivningsfaktorerna ägnar vi särskild uppmärksamhet åt organisatorisk och teknisk förändring, nya organisations- och anställningsformer, nya belöningssystem och arbetets flexibilisering.

Läs mer under Forskning.

På utbildningssidan gör vi stora insatser inom Studieprogrammet med inriktning mot personal, arbete och organisation (180 högskolepoäng), samt dess fortsättning på avancerad nivå, Masterutbildning med inriktning mot personal, arbete och organisation (120 högskolepoäng). Vi är även involverade i undervisning på psykologprogrammet, fristående kurser och forskarutbildning, inom såväl arbets- och organisationspsykologi som metod och statistik. Dessutom handleder vi många examensuppsatser på såväl fristående kurs som psykologprogram och masterutbildning och har många aktiva doktorander på forskarnivå.

Läs mer under Utbildning.

 

Professorsgalleriet

Arbets- och organisationspsykologi är ett av de äldsta – liksom ett av de största – tillämpningsområdena inom psykologin, internationellt såväl som nationellt. Professuren inom arbets- och organisationspsykologi inrättades 1976 och har sedan dess haft tre olika innehavare.

Den tidigaste tillämpningen av arbetspsykologin i Sverige gällde psykologisk testning i samband med personalurval i näringsliv och försvar. Sandvikens Järnverk startade 1928 och Statens Järnvägar 1934. Försvaret inrättade 1944 en Personalprövningsdetalj som avlöstes av det Militärpsykologiska Institutet (MPI) 1955. Vid MPI, liksom vid det Personaladministrativa Rådet, som tillkom 1952 genom Svenska Arbetsgivareföreningens försorg, bedrevs också forskning.

En stor betydelse för den vetenskapligt baserade psykologin hade också de psykotekniska instituten i Stockholm och Göteborg. En första professur inom området inrättades vid Handelshögskolan i Stockholm 1955. Den har senare följts av professurer vid de flesta av de svenska universiteten.

Arbets- och organisationspsykologi har sedan länge haft en central position vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Institutionens första doktorsdisputation med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi ägde rum 1956, med en avhandling av Kjell Härnqvist (se avdelningens galleri för samtliga doktorsavhandlingar). Den arbets- och organisationspsykologiska forskningen vid institutionen förstärktes 1976 i samband med inrättandet av professuren. Professuren har under åren innehafts av följande personer:

Bertil Gardell, professor i arbetslivets socialpsykologi (1976-1987)
Gunn Johansson, professor i arbetspsykologi (1989-2006)
Magnus Sverke, professor i psykologi, särskilt arbets- och organisationspsykologi (2006-)

Professorsgalleriet (358 Kb) (PDF)