Projekt

Forskargruppen utanför Frescati Hagv 14

Chefen, arbetsåtagandet och arbetsmiljön

Forskningsprojektet ska få organisationer att tillämpa vetenskapliga kunskaper om arbetsliv och välmående på jobbet. Balans är ett grundläggande begrepp i studien, som fått stöd från AFA Försäkring.

Escape

Hot och våld i skolan

Arbetsmiljöverket har i uppgift att särskilt prioritera området våld och hot om våld, eftersom många av frågorna om hot och våld i skolan ligger inom verkets ansvarsområde.

Money... Money, by ilker on http://www.freeimages.com/photo/money-money-1236507

Lön & prestation

Forskningsprojekt om ”Legitimitet i lönebildningen: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönebildning och medarbetarnära lönesättning”.

Omställningar ur ett organisations- och transferperspektiv

Det övergripande syftet med projektet är att identifiera organisations- och individrelaterade faktorer som antingen hjälper eller försvårar för individen på väg mot ett nytt arbete.

KONTAKT

Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi

Avdelningsföreståndare
Magnus Sverke, professor
Tfn: 08-16 1419
magnus.sverke@psychology.su.se

Biträdande föreståndare
Petra Lindfors, professor
Tfn: 08-16 3893
pls@psychology.su.se

Telefon och fax
08-16 2000 (växel)
08-15 9342 (fax)

Postadress
Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

ÄMNESBESKRIVNING

Arbets- och organisationspsykologi

Arbets- och organisationspsykologin studerar individers arbetsrelaterade upplevelser, erfarenheter, reaktioner och handlingar i förhållande till arbetets innehåll och organisering, individuella förutsättningar samt de sätt på vilka individerna ingår i och/eller interagerar med grupper och organisationer. I studier ingår betydelsen av fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorers betydelse dels för motivation och prestation, dels för yrkesmässig utveckling, hälsa och välbefinnande. Vidare studeras samspel mellan individ, grupp och organisation under olika organisatoriska betingelser inklusive organisationers och individers ömsesidiga val och preferenser. Vanligtvis avses lönearbete, men psykologiska aspekter av såväl oavlönat arbete (t.ex. i hemmet, i ideella organisationer) som gräns snittet mellan arbete och övrigt liv är föremål för analys, liksom psykologiska aspekter på ofrivillig arbetslöshet. I avgränsningen mot andra "arbetsvetenskaper" är individperspektivet särskilt utmärkande för arbets- och organisationspsykologin.

Källa: Nationalkommittén för psykologi, vid Kungl. Vetenskapsakademien.