Projektets bakgrund

Finanskrisen 2008 innebar omfattande varsel och uppsägningar i hela västvärlden. Turbulensen som följde gjorde att ett stort antal individer kom att ingå i olika omställningsprocesser. Omställningarna syftar till att på ett smidigt sätt hjälpa personer att hitta nytt arbete, något som samtidigt försvåras av arbetslivets omstrukturering.

Mot bakgrund av detta är en viktig uppgift för omställningsföretagen att förebygga långtidsarbetslöshet, få rätt person på rätt plats, ta vara på kompetens som går oanvänd samt att hitta ett sätt för att underlätta kunskapsöverföring, s k transfer, mellan gammalt och nytt jobb.

Transfer

Olivkvist

Begreppet transfer reflekterar överförande av kunskap från ett sammanhang till ett annat. Detta kan röra olika typer av kunskaper som t ex arbetsplatsspecifika, yrkesspecifika, allmängiltiga eller latenta. Viktiga frågor i det här sammanhanget är vilka kunskaper som kan överföras från ett jobb till ett annat och vilka latenta kunskaper som kan utvecklas för att underlätta övergång/öka chanser till nytt jobb.

 

Projektets övergripande syften

Det övergripande syftet med projektet är att identifiera organisations- och individrelaterade faktorer som antingen hjälper eller försvårar för individen på väg mot ett nytt arbete.

Detta innebär att ett antal olika frågor ska besvaras inom projektet:

 • Hur arbetar omställningsorganisationer?
 • Finns det ett transferperspektiv i detta arbete?
 • Vilka arbetssätt anser man vara mer effektiva?
 • Vilka individfaktorer underlättar för snabb nyanställning?
 • Hur samverkar organisations- och individfaktorer?
 • Hur upplever individer omställningsprocessen?
 • Hur ser anställande organisationer på kompetens och överföring av kunskap?
 • Vilka hinder och möjligheter finns för transfer av kunskap till nya arbetsplatsen?

Projektet presenteras i magasinet International Innovation:

International Innovation is the leading global dissemination resource for the wider scientific, technology and research communities, dedicated to disseminating the latest science, research and technological innovations on a global level. More information and a complimentary subscription offer to the publication can be found at: www.researchmedia.eu

International Innovation, June 2012, 45-47. (1967 Kb)

Pågående projekt

För att besvara ovanstående frågeställningar genomför vi för närvarande följande delstudier:

 • Enkätundersökning av omorganisation i statlig myndighet. Ansvarig Claudia Bernhard-Oettel.
 • Enkätundersökning av flytt av företag i tillverkningsindustrin. Ansvarig Lars Häsänen.
 • Intervjustudie bland individer som genomgår omställningsprocess. Ansvariga Claudia Bernhard-Oettel och Fredrik Movitz
 • Dagboksstudie bland individer som genomgår omställning. Ansvariga Claudia Bernhard-Oettel och Katharina Näswall.
 • Kunskapsöversikt. Ansvariga Fredrik Movitz och Katharina Näswall.

Medarbetare

 
Claudia Bernhard
Claudia Bernhard, projektledare
 

(Med länkar till personlig hemsida.)

Claudia Bernhard-Oettel, projektledare, docent, forskare

Fredrik Movitz, forskare vid Sociologiska institutionen

Katharina Näswall, forskare, lektor

Magnus Sverke, professor, forskare

Erik Berntson, docent, forskare, universitetslektor

Lars Häsänen, forskare

Gunnar Aronsson, professor, forskare

Gisela Jönsson, forskningsassistent

Johanna Stengård, forskningsassistent

Maria Salierno, forskningsassistent

Finansiering

Projektanslag 2010-2012 från Vinnova, inom programmet ”Omställningsförmåga och kompetensförsörjning”.

Samarbetspartner 

Arbetslivsresurs, logga