Lönens betydelse

Lönens betydelse för arbetets resultat har en självklar plats i diskussionen om dagens arbetsliv. Inslagen av individuell lönesättning har ökat under en längre tid. Trots det vet man relativt lite om hur lönesättningen fungerar, vad anställda tycker om lönesättningsprocessen och hur lönen hänger ihop med trivsel, engagemang och prestationer i arbetet.

Frågan om lönens betydelse för arbetets resultat har en självklar plats i diskussionen om arbetslivets utformning. Denna fråga har fått ökad aktualitet under de senaste decennierna i takt med att traditionella lönesystem gradvis har lämnat plats för mer individuella och resultatbaserade processer för lönesättning. Arbetsgivare och fackliga organisationer tycks vara relativt överens om att den som åstadkommer ett bättre resultat i sitt arbete också ska få mer i lön. Förhoppningen är att individuell prestationsbaserad lön ska leda till ökad arbetsmotivation och produktivitet genom att de anställda via lönen ska inspireras att öka sin arbetsprestation.

Mot den bakgrunden genomförs det här forskningsprojektet vid Psykologiska institutionenStockholms universitet under perioden 2015-07-01 till 2019-06-30. Ambitionen med projektet är att bidra till ökad kunskap om lönesättning i privat sektor. Det handlar om att belysa hur den gradvisa övergången till mer individuella och prestationsbaserade lönesystem upplevs av anställda och lönesättande chefer men även av företrädare för arbetsmarknadens parter. Syftet är att öka förståelsen för de konsekvenser som den gradvisa övergången till mera individ- och prestationsbaserade lönesystem kan få för både anställda och företag.

Forskargruppen

Medverkande forskare:

Det går också bra att kontakta oss per e-post: lonochprestation@psychology.su.se.

Projektets syfte

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att bidra till säkrare kunskap om lönesättning och lönebildning i privat sektor. Detta övergripande syfte kan brytas ned i ett antal mer specifika frågeställningar:

  1. Att undersöka upplevelser och bedömningar i lönefrågor, exempelvis när det gäller hur lönen bestäms och hur man tycker att den borde bestämmas, i vilken utsträckning man har kännedom om lönekriterier, erfarenheter av lönesamtal osv.
  2. Att undersöka olika aspekter av legitimitet i lönesättningen och lönesystemet. Här ingår upplevelser av rättvisa, tilltro till systemet, tillit till lönesättande chefer, attityder till företagsnära lönebildning, jämställdhetsaspekter, tillfredsställelse med lönen mm.
  3. Att undersöka vad olika lönefaktorer betyder för såväl legitimitet som motivation. För att besvara frågan om den relativa betydelsen av lönefaktorer för motivationen i arbetet och legitimiteten i lönesättningen är det nödvändigt att även studera effekten av andra potentiella motivatorer som exempelvis arbetsuppgifterna, möjligheter till kompetensutveckling, målen för arbetet och ledarskapet.
  4. Att utvärdera effekter av ett antal företagsspecifika utvecklingsarbeten som baseras på mer verksamhetsnära lönesättning.

Dataunderlag

Projektet baseras på flera olika datainsamlingsmetoder och flera urvalsgrupper.

  • Nationellt representativ enkätundersökning bland 5 000 anställda inom privat sektor. En första datainsamling genomförs under våren 2016. För att studera hur olika upplevelser av lönesättning förändras över tid genomförs en uppföljande datainsamling under våren 2017. Statistiska centralbyrån (SCB) har fått uppdraget att genomföra datainsamlingen.
  • Företagsbaserade enkätundersökningar för att studera interna utvecklingsarbeten som baseras på mer verksamhetsnära lönesättning. I dessa studier används separata enkäter till lönesättande chefer respektive till medarbetare.
  • Intervjuer och fokusgrupper med medarbetare, lönesättande chefer, företagsledningar samt företrädare för arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer.

Forskningsetik

Forskningsprojektet har prövats och godkänts av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.

Finansiering

Projektet finansieras av Svenskt Näringsliv. Stockholms universitet förhåller sig oberoende till denna organisation.

Publikationer från projektet

Vetenskapliga artiklar

Nordgren Selar, A., Falkenberg, H., Hellgren, J., Gagné, M., & Sverke, M. (2020). “It's [Not] All 'Bout the Money”: How do Performance-based Pay and Support of Psychological Needs Variables Relate to Job Performance? Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, 5(1), p.9. doi: 10.16993/sjwop.107

Malmrud, S., Falkenberg, H., Eib, C., Hellgren, J., & Sverke, M. (2020). Just what I see? Implications of congruence between supervisors’ and employees’ perceptions of pay justice for employees’ work-related attitudes and behaviors. Frontiers in Psychology, 11, 2069. doi: 10.3389/fpsyg.2020.02069

Rapporter

Hellgren, J., Falkenberg, H., Malmrud, S., Eriksson, A., & Sverke, M. (2017). Lön, motivation och prestation: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning. Stockholm: Svenskt Näringsliv. Fulltext (PDF)

Hellgren, J., Falkenberg, H., Malmrud, S., Eriksson, A., & Sverke, M. (2017). Lön, motivation och prestation: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning – Sammanfattning. Stockholm: Svenskt Näringsliv. Fulltext (PDF)

Presentationer på vetenskapliga konferenser

Falkenberg, H., Hellgren, J., Malmrud, S., & Sverke, M. (2017). Predicting perceptions of pay justice in a Swedish private company. Poster presented at the 18th European Congress of Work and Organizational Psychology, Dublin, Ireland, May 17–20, 2017.

Malmrud, S., Falkenberg, H., Hellgren, J., & Sverke, M. (2017). Pay no attention to my gender: Effects of gender in the pay-setting process. Paper presented at the 18th European Congress of Work and Organizational Psychology, Dublin, Ireland, May 17–20, 2017.

Malmrud, S., Falkenberg, H., Hellgren, J., & Sverke, M. (2017). Chefens kön och medarbetarens lön: Upplevelsen av individuell prestationsbaserad lönesättning. Muntlig presentation vid den 10:e nationella arbetslivskonferensen (FALF): Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden, Alnarp, 13-15 juni 2017.

Nordgren, A. (2017). Individuell lönesättning – konsekvenser för motivation och prestation. Poster presenterad vid Stockholm Stress Centers 10-årsjubileum, Stockholm, 13 november 2017. 

Examensuppsatser

González, E. K. (2017). Does pay account for employee performance and intention to stay? The moderating effects of leadership and justice. Department of Psychology, University of Trier. Master’s thesis. Fulltext (PDF)

Hammarstam, J. (2017). Vad gör medarbetare tillfredsställda? Relativ betydelse av lön, personlighet och arbetsklimat för tillfredsställelse med lön och arbetet. Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Kandidatuppsats. Fulltext (PDF)

Jonsson, A. (2017). Inre och yttre motivation beroende på lönenivå hos kvinnor med individuell lönesättning. Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Kandidatuppsats.

Rantanen, M. (2017). Spindeln i nätet i lönesättningen: Chefers upplevelser, krav och resurser i arbetet med individuell lönesättning. Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Masteruppsats. Fulltext (PDF)

Svensson, D. (2017). Tillfredsställelse med lön och lönesystem bland arbetare och tjänstemän på ett industriföretag. Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Masteruppsats. Fulltext (PDF)

Thimper, E. (2017). Personlighetens, lönens och arbetsmiljöns betydelse för arbetsmotivationen. Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Kandidatuppsats.

Projektet i media

Bra feedback – En framgångsfaktor

Chefer måste skapa legitimitet hos anställda

Ledarskap avgörande för lyckad lönesättning

Almedalen: Vad får oss att gå igång på jobbet? Ett seminarium om motivation och lön 

Lönesättning ges större tyngd med forskning

Varannan privatanställd har aldrig lönesamtal

Relaterade länkar: Forskargruppen pratar lön

Svenskt Näringslivs Lönebildningsdagarna Digital 2020, med bland andra Magnus Sverke och Johnny Hellgren.

Lönen är inte allt – men när pengar ska fördelas måste det vara tydligt på vilka grunder det sker

Statliga lönepengar – lyft eller sänke?

Jakten på motivation

Föredrag och offentliga presentationer från projektet

Magnus Sverke: Legitimitet i lönebildningen: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönebildning och medarbetarnära lönesättning - presentation av ett pågående forskningsprojekt om lönesättning inom privat sektor. Föredrag för EnergiFöretagens Arbetsgivareförening, Stockholm, 2017-11-09.

Magnus Sverke, Johnny Hellgren, Helena Falkenberg och Anders Eriksson: Seminarium om kunskapsöversikten ”Lön, motivation och prestation: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning”. Presentation för fack- och arbetsgivarrepresentanter på Svenskt Näringsliv, 2017-10-13.

Magnus Sverke: Känslor och fakta kring lön. Vad händer i oss och i företagen när vi bedöms och lönesätts? Presentation vid Svenskt Näringslivs lönebildningsdag ”Framgångsrik lönesättning – att sätta rätt förväntansbild och rätt lön”, 2017-09-27.

Magnus Sverke och Sofia Malmrud: Rapport från projektet Legitimitet i lönebildningen: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönebildning och medarbetarnära lönesättning. Presentation vid internat med Svenskt Näringslivs lönebildningsgrupp, 2017-09-01.

Magnus Sverke och Johnny Hellgren: Skapa legitimitet vid lönesättning – vad säger forskningen och praktiken? Seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv, Almedalen, 2017-07-04.

Helena Falkenberg, Johnny Hellgren och Sofia Malmrud: Lönerättvisa, motivation och prestation: En lönsam ekvation. Föredrag på Psykologidagarna 2017, 2017-03-31.

Johnny Hellgren: Vad får oss att gå igång på jobbet? Om motivation och lön. Seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv, Almedalen, 2016-07-05.

Magnus Sverke: Lön och prestation. Presentation av ett pågående forskningsprojekt om lönesättning inom privat sektor. Föredrag vid lönebildningsdag med Industriarbetsgivarna och Ledarna, Arlanda, 2016-11-01.

Magnus Sverke: Företagsnära lönesättning – nyckeln till framgångsrika företag och motiverade medarbetare. Presentation vid Svenskt Näringslivs lönebildningsdag ”Lönesättning för framgångsrika företag”, 2016-09-29.

Helena Falkenberg, Johnny Hellgren, Sofia Malmrud och Magnus Sverke: Forskningsprojekt Legitimitet i lönebildningen: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönebildning och medarbetarnära lönesättning. Presentation vid internat med Svenskt Näringslivs lönebildningsgrupp, 2016-08-25.

Magnus Sverke: Legitimitet i lönebildningen: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönebildning och medarbetarnära lönesättning. Presentation av ett forskningssamarbete. Lönebildningsseminarium vid Svenskt Näringsliv, 2015-10-16.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om projektet.

lonochprestation@psychology.su.se