Escape
 

Som ett bidrag i arbetet med att fylla ut en del av de kunskapsluckor som finns har därför en forskargrupp vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, fått i uppdrag att dels göra en enkätundersökning bland lärare och elever för att bättre fastställa prevalens av olika typer av hot och våld i svenska skolor, se till ett antal bakgrundsfaktorer samt undersöka tänkbara konsekvenser av hot och våld.

Ett syfte är också att belysa hur lagstiftningen tillämpas på svenska skolor, exempelvis hur olika typer av hot, våld och trakasserier förebyggs, hanteras och följs upp på individ- och skolnivå.

Projektet utgörs av ett antal delprojekt:

Kunskapsöversikt om hot- och våld i arbetslivet

I detta projekt görs en omfattande genomgång av den psykologiska och beteendevetenskapliga litteraturen om olika former av hot och våld i arbetslivet.

Kunskapsöversikt om hot och våld i skolan

I detta projekt görs en omfattande genomgång av den psykologiska och beteendevetenskapliga litteraturen om olika former av hot och våld i skolan. Fokus ligger på elever men även aggressivitet mellan lärare samt mellan lärare och elever studeras.

Enkätundersökning om hot och våld i skolan

En enkätundersökning genomförs under vintern 2010–2011 bland ca 2 000 lärare och ca 2 000 elever. Syftet med undersökningen är att beskriva hur vanligt olika typer av trakasserier, mobbning, hot och våld inom skolan är, titta på hur skolan arbetar med dessa frågor samt ställa några allmänna frågor om hur elever och lärare mår, trivs och fungerar i skolan.

Datainsamlingen genomförs med hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB).

Läs mer om enkätundersökningen.

Finansiering

Projektet finansieras av Arbetsmiljöverket.