Syftet med undersökningen är att beskriva hur vanligt olika typer av trakasserier, mobbning, hot och våld inom skolan är, titta på hur skolan arbetar med dessa frågor samt ställa några allmänna frågor om hur elever och lärare mår, trivs och fungerar i skolan.

Projektet har prövats och godkänts i Etikprövningsnämnden.

Datainsamlingen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB). Totalt har ca 2 000 lärare och ca 2 000 elever valts ut till denna enkätundersökning.

Deltagarnas uppgifter skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt personuppgiftslagen (1998:204). Det innebär bland annat att alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. Efter avslutad insamling hos SCB avlägsnas alla identitetsuppgifter innan SCB överlämnar en datafil till Stockholms universitet för fortsatt bearbetning.

Frågor om insamling av enkäten besvaras av SCB

Tomas Westling, telefon: 019-17 61 78, e-post: tomas.westling@scb.se
Sinisa Sauli, telefon: 019-17 62 15, e-post: sinisa.sauli@scb.se

Frågor om undersökningens syfte eller hjälp med frågorna besvaras av anställda vid Psykologiska institutionen

Sara Göransson, fil dr och terapeut, telefon: 070-540 33 44, e-post: sagn@psychology.su.se
Robin Knight, leg psykolog, telefon: 08-16 46 62, e-post: robin.knight@psychology.su.se

Behov av råd och stöd

Vi har lagt upp kontaktuppgifter till flera organisationer dit man kan vända sig om man är i behov av stöd eller råd kring hot och våld i skolan. Se vidare under sidan Vart kan man vända sig för att få stöd och råd?

Om du har behov av psykologiskt/kurativt stöd rörande frågor i enkäten är du också välkommen att kontakta Robin Knight på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet (se kontaktuppgifter ovan).