Hot och våld i skolan

Escape

Hot och våld i skolan

Arbetsmiljöverket har i uppgift att särskilt prioritera området våld och hot om våld, eftersom många av frågorna om hot och våld i skolan ligger inom verkets ansvarsområde.

Teen 1

Enkätundersökning i skolor

Våld och hot om våld förekommer i så gott som samtliga skolor. Detta är ett område som täcker såväl mobbning som fysiskt våld och sexuella trakasserier. Stockholms universitet har gett Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att samla in enkäter bland både lärare och elever.

Forskargruppen

Projektet har sin hemvist på Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi, vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Teen 4

Projektbeskrivning

Att det förekommer våld och hot om våld i skolan världen över är ett känt faktum. I princip samtliga skolor har detta problem i någon utsträckning. Vanligtvis går tankarna till mobbning mellan elever, men området omfattar en mängd andra problem såsom exempelvis våld mellan lärare och elever, sexuella trakasserier och mobbning inom personalgruppen på skolan.

Publikationer från projektet

Projektet har avrapporterats genom tre rapporter i Arbetsmiljöverkets rapportserie.

On the beach

Vart kan du vända dig för att få stöd och råd?

Information och kontaktuppgifter till bland andra BRIS, Friends, Räddda Barnen, Diskrimineringsombudsmannen och Vårdguiden. Men kontakta skolan först.

KONTAKT

Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi

Avdelningsföreståndare
Magnus Sverke, professor
Tfn: 08-16 1419
magnus.sverke@psychology.su.se

Biträdande föreståndare
Petra Lindfors, professor
Tfn: 08-16 3893
pls@psychology.su.se

Telefon och fax
08-16 2000 (växel)
08-15 9342 (fax)

Postadress
Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

ÄMNESBESKRIVNING

Arbets- och organisationspsykologi

Arbets- och organisationspsykologin studerar individers arbetsrelaterade upplevelser, erfarenheter, reaktioner och handlingar i förhållande till arbetets innehåll och organisering, individuella förutsättningar samt de sätt på vilka individerna ingår i och/eller interagerar med grupper och organisationer. I studier ingår betydelsen av fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorers betydelse dels för motivation och prestation, dels för yrkesmässig utveckling, hälsa och välbefinnande. Vidare studeras samspel mellan individ, grupp och organisation under olika organisatoriska betingelser inklusive organisationers och individers ömsesidiga val och preferenser. Vanligtvis avses lönearbete, men psykologiska aspekter av såväl oavlönat arbete (t.ex. i hemmet, i ideella organisationer) som gräns snittet mellan arbete och övrigt liv är föremål för analys, liksom psykologiska aspekter på ofrivillig arbetslöshet. I avgränsningen mot andra "arbetsvetenskaper" är individperspektivet särskilt utmärkande för arbets- och organisationspsykologin.

Källa: Nationalkommittén för psykologi, vid Kungl. Vetenskapsakademien.