Flera av oss studerar professionella gruppers arbetsmiljö utifrån olika teoretiska perspektiv. Vi analyserar exempelvis skillnader avseende arbetsklimat och hälsa i privat och offentlig sjukvård, driftsformsförändringar, vårdkvalitet och patientsäkerhet, copingstrategier i socialt arbete och styrning av läkares och lärares arbete.

Ett övergripande intresse är att studera hur organisatoriska förutsättningar och styrpraktiker hänger samman med personalens förutsättningar att utöva sitt arbete i kombination med brukarnas upplevelse av verksamheten.

I gruppen ingår

Gunnar Aronsson
Wanja Astvik
Stephan Baraldi
Helena Falkenberg
Niklas Hansen
Johnny Hellgren
Marika Melin
Magnus Sverke