Forskargrupper

Det nya arbetslivet: Anställningsrelationer och flexibilitetskrav

Personer som ingår i gruppen intresserar sig för frågor som rör kraven på flexibilitet som ingår på olika sätt i många anställningsrelationer mellan arbetsgivare och de anställda idag.

Hot och våld i arbetslivet och skolan

Vi som ingår i denna grupp är intresserade av psykologiska perspektiv på hot och våld i arbetslivet generellt, och i skolan specifikt.

Livslångt lärande och pedagogisk psykologi

De personer som ingår i gruppen för Livslångt lärande och pedagogisk psykologi intresserar sig för frågor som relaterar till lärande och utbildning i olika aspekter av det livslånga lärandet, både i olika skeenden av livet och i formella, såväl som icke-formella och informella kontexter.

Organisation och arbete i välfärdssektorn

I denna grupp arbetar vi med de speciella förutsättningar och arbetsvillkor som finns inom välfärdssektorn – skola, vård och omsorg.

Psykobiologiska aspekter på arbete och organisation

Stress, hälsa och välbefinnande bland olika grupper av yrkesarbetande och studerande hänger samman med hur fysiska och psykosociala faktorer på arbetsplatser, i utbildningsmiljöer och organisatorisk kontext samverkar med kroppsliga processer.

Rekrytering och urval

Vetskapen om att medarbetarnas arbetsprestation har en avgörande roll för organisationens framgång och konkurrensmässiga övertag har lett till att sökandet och urvalet av välmotiverade, högpresterande och engagerade medarbetare har fått en mer framskjuten plats i dagens arbetsliv.

Stockholm Stress Center

Forskare från avdelningen ingår i Stockholm Stress Center (SSC), vars övergripande mål är att öka kunskapen om psykobiologiska mekanismer i stress och hälsa.

Säkerhet, risktagande och olyckor

Denna forskargrupp studerar främst samspelet människa-teknik-organisation (MTO), samt specifika organisationspsykologiska aspekter på beslutsfattande, verksamhetsstyrning, risk- och händelseanalys samt kvalitetssäkring.

Verksamhetsutveckling och arbetsglädje

God verksamhetsutveckling skapar produktivitet, effektivitet, kvalitet, innovationskraft och främjar medarbetares hälsa och långsiktiga möjligheter att utvecklas i arbete.

KONTAKT

Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi

Avdelningsföreståndare
Magnus Sverke, professor
Tfn: 08-16 1419
magnus.sverke@psychology.su.se

Biträdande föreståndare
Petra Lindfors, professor
Tfn: 08-16 3893
pls@psychology.su.se

Telefon och fax
08-16 2000 (växel)
08-15 9342 (fax)

Postadress
Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

ÄMNESBESKRIVNING

Arbets- och organisationspsykologi

Arbets- och organisationspsykologin studerar individers arbetsrelaterade upplevelser, erfarenheter, reaktioner och handlingar i förhållande till arbetets innehåll och organisering, individuella förutsättningar samt de sätt på vilka individerna ingår i och/eller interagerar med grupper och organisationer. I studier ingår betydelsen av fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorers betydelse dels för motivation och prestation, dels för yrkesmässig utveckling, hälsa och välbefinnande. Vidare studeras samspel mellan individ, grupp och organisation under olika organisatoriska betingelser inklusive organisationers och individers ömsesidiga val och preferenser. Vanligtvis avses lönearbete, men psykologiska aspekter av såväl oavlönat arbete (t.ex. i hemmet, i ideella organisationer) som gräns snittet mellan arbete och övrigt liv är föremål för analys, liksom psykologiska aspekter på ofrivillig arbetslöshet. I avgränsningen mot andra "arbetsvetenskaper" är individperspektivet särskilt utmärkande för arbets- och organisationspsykologin.

Källa: Nationalkommittén för psykologi, vid Kungl. Vetenskapsakademien.