Motiveringen lyder:

"En avhandling som ger upphov till reflektion över hur viktiga de sociala relationerna är för individen. Genom att öka kunskapen om dessa kan man skapa bättre förutsättningar till exempel vid organisationsförändring. Att ha en gemenskap och struktur är extra viktigt vid förändringar."

 
Bokomslag: Sociala relationer i arbetslivet
Bokomslag: Sociala relationer i arbetslivet
 

Boken, som är en antologi, är skriven av Annika Härenstam (red.) och Eva Bejerot (red.)

Eva Bejerot är docent i arbetsvetenskap och verksam som forskare vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Kan du ge något exempel på en händelse från arbetsplatsen som illustrerar er tes i boken?

– Det finns väl egentligen ingen "tes" i boken. Men ett genomgående tema är betydelsen av sociala relationer i arbetslivet. Kamratskap, respekt, stöd, tillit är helt centralt för att vi ska känna motivation och att arbetet är meningsfullt. I mina egna studier av läkares arbetsvillkor har jag studerat vad styrsystem som avser att stärka patientens position betyder för relationen mellan läkare och patienter. I denna typ av styrning ligger att patienten på ett annat sätt än tidigare informeras om sina rättigheter och möjliga alternativa åtgärder, att de kan ställa krav på behandling inom viss tid, välja bort en vårdgivare för en annan, anmäla sitt missnöje och så vidare. Det visade sig att relationen till patienter förändrades på ett djupgående sätt av dessa styrformer. Vissa läkare beskrev hur meningsfullt de upplevde den ökade delaktigheten från patienternas sida medan andra beskrev att rädslan för att bli anmäld präglade relationen med vissa patienter och att man "lade sig platt" för krav på service eller vad man betraktade som onödiga åtgärder. Sociala relationer är till sin natur ömsesidiga. Förändras den ena parten förändras också den andra, så det är en utmaning att utforma styrformer som bibehåller de professionellas engagemang när uppdraget att hjälpa och stödja ska kombineras med en serviceroll till alltmer självmedvetna kunder.