NOWSTARS: Nya sätt att arbeta


Ett antal forskargrupper, eller forskningsprogram/-projekt, har valt att presentera sin forskning på en egen webbsida. De presenteras nedan i bokstavsordning.

 

Barn och unga i utsatta livssituationer

För närvarande berör forskningsområdet barn och unga i migration, och barn och unga som är brottsoffer eller lagöverträdare.

Sökord: Avdelningen för personlighets-, social- och utvecklingspsykologi, Ann-Christin Cederborg, barn, unga, brottsoffer, förövare, lagöverträdare, kränkningar, skola, sociala förhållanden, myndigheter, internet, kamratsamspel

Barn och unga i utsatta livssituationer

 

Det nya arbetslivet: Anställningsrelationer och flexibilitetskrav

Gruppen intresserar sig för frågor som rör kraven på flexibilitet som ingår på olika sätt i många anställningsrelationer mellan arbetsgivare och de anställda idag.

Sökord: Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi, Claudia Bernhard-Oettel, arbetsliv, flexibilitet, anställningsbarhet, anställningstrygghet, arbetslöshet, rörlighet, attityder

Det nya arbetslivet

 

Epidemiologi

Forskningsområdet är inriktat på ökad förståelse för hur stressrelaterade sjukdomar och hälsoproblem uppstår och kan förebyggas i och utanför arbetslivet. Särskilt fokus ligger på hur arbetslivet, i vid bemärkelse, påverkar hälsan, men hänsyn tas också till faktorer utanför arbetslivet, såsom pensionering, arbetslöshet, hälsobeteenden balansen mellan arbete och privatliv.

Sökord: Stressforskningsinstitutet, SFI, Hugo Wetsrlund, Hui Xin Wang, SLOSH, stressrelaterade sjukdomar, arbetslivet, hälsa, pensionering, arbetslöshet, privatliv, sömnproblem, organisationsförändringar, återhämtning, fysiologiska mekanismer, hormonella regleringssystem, longitudinell forskning

Epidemiologi

 

Fischers forskningslabb

Här studerar vi framför allt olika aspekter av emotionellt, socialt och kognitivt processande, samt hur ålder, kön, genetik och personlighet påverkar dessa processer. I dessa studier kombineras experimentalpsykologisk beteendemetodik med hjärnaktiveringstekniker som PET, Near-infrared spectroscopy (NIRS) och fMRI.

Sökord: Avdelningen för biologisk psykologi, Håkan Fischer, emotionellt processande, socialt processande, kognitivt processande, sömnbrist, experimentalpsykologisk beteendemetodik, hjärnaktiveringstekniker, PET, NIRS, fMRI

Fischers forskningslabb

 

Gender Fair Language

Språk både reflekterar och påverkar tankar, känslor och värderingar. Det här projektet undersöker introduceringen av hen i det svenska språket och hens effekter på hur människor uppfattar och bedömer kön/genus i en rad olika sammanhang.

Sökord: Avdelningen för personlighets-, social- och utvecklingspsykologi, Marie Gustafsson Sendén, språk, tankar, känslor, värderingar, hen, kön, genus

Gender Fair Language

 

Golkars forskningslabb

I min pågående forskning studerar jag emotionell inlärning och i synnerhet hur vi lär oss och minns från situationer då vi upplevt oss hotade och rädda.

Sökord: Avdelningen för biologisk psykologi, rädsla, emotionell inlärning, beteendemått, psykofysiologiska metoder, hjärnavbildning

Golkars forskningslabb

 

Granqvists forskninglabb

Vår forskning handlar mestadels om anknytning i olika former, men vi driver även projekt om välfärdens psykologi och om neurohormonet oxytocins effekter på andliga upplevelser.

Sökord: Avdelningen för personlighets-, social- och utvecklingspsykologi, Pehr Granqvist, antknytning, oxytocin, andlighet, religion, tonår, vuxen, mödrar med intellektuell nedsättning

Granqvists forskninglabb

 

Hot och våld i arbetslivet och skolan

Forskargruppen är intresserad av psykologiska perspektiv på hot och våld i arbetslivet generellt, och i skolan specifikt.

Sökord: Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi, Magnus Sverke, arbetsliv, skola, hot, våld, attributionsforskning, kunskapsöversikt

Hot och våld i arbetslivet och skolan

 

IDEAR

IDEAR - Integrated Datasets in Europe for Aging Research - är ett paneuropeiskt forskningsnätverk med syftet att sammanföra ledande kohortstudier om åldrande för att undersöka arbetsförhållandenas påverkan på hälsa och välbefinnande under ålderdomen.

Sökord: Stressforskningsinstitutet, SFI, Hugo Westerlund, Europa, åldrande, arbetsförhållanden, hälsa, välbefinnande

IDEAR

 

Klinisk psykologi

Avdelningen för klinisk psykologi bedriver forskning inom en rad olika områden. Ett antal av de forskningsprojekt som för närvarande genomförs presenteras på en gemensam sida. Några exempel är:

  • ERiCA-projektet - EaRly internet-based interventions for Children and Adolescents
  • Nortras - The Nordic Psychotherapy Training Study
  • Using virtual reality for the treatment of social anxiety disorder
  • Förebyggande av spelproblem
  • Beginnings and endings in psychoanalysis and psychoanalytic psychotherapy: A multi-center case-control study within the anaclitic-introjective personality continuum (BEP).

Sökord: Avdelningen för klinisk psykologi, Per Carlbring, Stephan Hau, Andrzej Werbart, Björn Philips, psykoterapi, psykoterapeut, internetintervention, psykisk hälsa, virtual reality, psykoanalys, social fobi, KBT, insomni

Forskning inom klinisk psykologi

 

Laboratoriet för kognitiv neurovetenskap

Laboratoriets mål är att förse studenter, forskare, lärare och allmänheten med expertis i avancerade metoder inom kognitiv neurovetenskap. Detta inkluderar hjälp i design, genomförande, analys och tolkning av studier inom kognitiv neurovetenskap.

Sökord: Avdelningen för perception och psykofysik, Stefan Wiens, kognitiv neurovetenskap, EEG, ögonrörelsemätning, periferpsykofysiologi, EKG, EDA, GSR, IZG, EMG, fotopletysmografi

Laboratoriet för kognitiv neurovetenskap

 

Ljudmiljögruppen

Ljudas. Foto: Östen Axelsson
Ljudas. Foto: Östen Axelsson

Forskargruppen studerar hur människor upplever och reagerar på ljud.

Sökord: Avdelningen för perception och psykofysik, Mats E. Nilsson, ljud, psykoakustik, miljöljud, bullerskydd, virtual reality, blinda, hörselegenskaper, metodutveckling

Ljudmiljögruppen

 

Luktsinnets funktioner

Forskargruppen studerar luktsinnets funktioner utifrån ett multidisciplinärt perspektiv.

Sökord: Avdelningen för perception och psykofysik, Maria Larsson, lukt, multidisciplinärt, experimentalpsykologi, fMRI, PET, Betula, Alzheimers sjukdom, Huntingtons sjukdom, självbiografiska luktminnen, forensisk psykologi, genetik

Luktsinnets funktioner

 

Lundqvists forskningslabb

Inom Lundqvists forskningslabb studeras fundamentala kognitiva processer som arbetsminne, perception och uppmärksamhet. Vi strävar efter att koppla samman neurala mekanismer med beteende, och använder därför en kombination av modellering, invasiv elektrophysiologi och icke invasiva metoder som EEG och MEG. Målet är att knyta samman dessa skalor, från neuron till kognition.

Sökord: Avdelningen för biologisk psykologi, kognitiva processer, arbetsminne, perception, uppmärksamhet, neuropsykologi, modellering, EEG, MEG

Lundqvists forskningslabb

 

Medvetande och uppmärksamhet

Forskargruppen studerar effekter av emotioner på medvetande och uppmärksamhet.

Sökord: Avdelningen för perception och psykofysik, Stefan Wiens, emotioner, uppmärksamhet, medvetande, experimentalpsykologi, EEG, hudkonduktans, puls

Medvetande och uppmärksamhet

 

Må bra i skiftarbete

Projektets övergripande mål handlar om att öka kunskapen om sambandet mellan skiftarbete, sömn och hälsa och på så sätt bidra till att hälsosammare arbetsliv för vårdpersonal.

Sökord: Stressforskningsinstitutet, SFI, Göran Kecklund, goda lösningar, skiftarbete, sömn, hälsa, vårdpersonal

Må bra i skiftarbete

 

Månssons forskningslabb

Forskningen fokuserar på den plastiska hjärnan och hur neurala förändringar formar våra känslor.

Sökord: Avdelningen för biologisk psykologi, känslor, mri, neurala förändringar, emotioner, social ångest, affektigenkänning

Månssons forskningslabb

 

NOWSTARS

NOWSTARS står för New Organization of Work in Self-employment, Temporary Agency, Academia, and Retail in Sweden.

NOWSTARS är ett forskningsprogram som syftar till att undersöka hur otrygghet i arbetslivet, olika anställningskontrakt och facklig anslutning hänger samman med arbetsvillkor, arbetsrelaterade attityder, arbetsrelaterade beteenden, hälsa och välbefinnande bland förvärvsarbetande kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden.

Sökord: Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi, arbete, arbetsvillkor, attityder, hälsa, välbefinnande

 

Organisation och arbete i välfärdssektorn

I denna forskargrupp arbetar vi med de speciella förutsättningar och arbetsvillkor som finns inom välfärdssektorn – skola, vård och omsorg.

Sökord: Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi, Gunnar Aronsson, arbetsmiljö, organisation, arbete, skola, vård, omsorg, copingstrategi, patientsäkerhet, hälsa

Organisation och arbete i välfärdssektorn

 

Psykoneuroimmunologi

Forskningsområdet bekräftar hur hjärnan och beteendet både påverkar och påverkas av immunsystemet. Våra studier visar att inflammationsprodukter inverkar på hjärnans bearbetning av smärta och hur vi uppfattar vårt allmänna hälsotillstånd.

Sökord: Stressforskningsinstitutet, SFI, Mats Lekander, psykoneuroimmunologi, immunsystemet, inflammation, hormonsystemet, stress, sömn, hälsa, smärtkänslighet, interdiciplinärt

Psykoneuroimmunologi

 

Rekrytering och urval

Vetskapen om att medarbetarnas arbetsprestation har en avgörande roll för organisationens framgång och konkurrensmässiga övertag har lett till att sökandet och urvalet av välmotiverade, högpresterande och engagerade medarbetare har fått en mer framskjuten plats i dagens arbetsliv.

Sökord: Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi, Anders Sjöberg, rekrytering, urval, personlighet, begåvning, engagemang, beslutsfattande, sociala medier, diskriminering

Rekrytering och urval

 

REWHARD

REWHARD är en nationell infrastruktur som syftar till att underlätta forskning om hur arbets- och levnadsförhållanden påverkar varandra liksom individernas hälsa, sjukfrånvaro och välbefinnande över livsloppet. REWHARD består av databaserna SLOSH, LNU, IMAS och STODS och finansieras främst av Vetenskapsrådet, Karolinska Institutet och Stockholms universitet.

Sökord: Stressforskningsinstitutet, SFI, Hugo Westerlund, arbete, hälsa, sjukfrånvaro, välbefinnande, databaser, SLOSH, LNU, IMAS, STODS

REWHARD

 

Riskanalys, Social och Beslutsforskning

Copyright Cecilia Eriksson.
Copyright Cecilia Eriksson.

De flesta forskningsteman har anknytning till mänskliga bedömningar och beslut i olika situationer. Det kan handla om enkla eller livsavgörande beslut som enskilda individer fattar och om beslut i grupper/organisationer. Ett viktigt forskningstema behandlar risktagande och säkerhet i olika sammanhang och ett annat tema trafik och bilkörning.

Sökord: Avdelningen för kognitiv psykologi, Ola Svenson, Decision Research, beslutsfattande, beslutsprocesser, risktagande, säkerhet, trafik, miljöpsykologi

Enheten för riskanalys, social och beslutsforskning

 

 

Sjukfrånvaro för psykisk ohälsa i kvinnodominerade verksamheter

Projektet fokuserar på att utveckla kunskap om i vilken mån organisatoriska och psykosociala faktorer i arbetslivet såväl som faktorer relaterade till obetalt hushållsarbete kan förklara ökningen i psykisk ohälsa och sjukfrånvaro för sådan ohälsa i vissa branscher och yrken i Sverige.

Sökord: Stressforskningsinstitutet, SFI, Anna Nyberg, psykisk ohälsa, organisatoriska faktorer, psykosociala faktorer, könssegregering, arbetssituation, livssituation, kontaktyrken, lön, SLOSH

Sjukfrånvaro för psykisk ohälsa i kvinnodominerade verksamheter

 

Självkänslans dynamiska struktur, beteende och hälsa

Arbetet inom ramen för forskningen rör sig huvudsakligen om självkänslans struktur, dess dynamiska funktion och betydelse för beteende och hälsa.

Sökord: Avdelningen för personlighets-, social- och utvecklingspsykologi, Maarit Johnson, självkänsla, kompetens, sårbarhet, hälsa, psykometri

Självkänslans dynamiska struktur, beteende och hälsa

 

SLOSH

SLOSH - The Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health - är Stressforskningsinstitutets långtidsundersökning av hälsoförhållanden på den svenska arbetsmarknaden. Undersökningen har pågått i olika vågor sedan 2006 och bygger vidare på Arbetsmarknadsundersökningen sedan 2003. En ny datainsamling är planerad till våren 2020.

Sökord: Stressforskningsinstitutet, SFI, SLOSH, longitudinell, arbetsmarknad, hälsa, arbetsmiljö, pensionering

SLOSH

 

Sociala effekter av sömnbrist

The focus is primarily on the social effects of sleep loss. Through experimental, survey-based, and field studies, we assess motivational and cognitive aspects of social interactions during insufficient sleep.

Sökord: Avdelningen för biologisk psykologi, Tina Sundelin, sömn, motivation, kognition, sociala aspekter, sömnbrist

Sundelins forskningslabb

 

Socialpsykologiska laboratoriet

Den socialpsykologiska forskningen berör hur människors tankar, beteenden och känslor påverkas av och påverkar andra.

Sökord: Avdelningen för personlighets-, social- och utvecklingspsykologi, Torun Lindholm, påverkan, etnicitet, kön, upplevelser, bedömningar, social exkludering, självkontroll, självreglering, aggressivitet, beslutsfattande, konformitet, grupprocesser

Socialpsykologiska laboratoriet

 

Stockholm Stress Collaborative

Ett nytt informellt nätverk för stressforskning och en efterträdare till det 2019 avslutade Stockholm Stress Center (SSC). Samarbetet är under uppbyggnad.

Sökord: Stressforskningsinstitutet, stress, hälsa, psykologiska mekanismer, arbetsvillkor, gränslöst arbete, inlåsning, anställningsotrygghet, sömn, trötthet, återhämtning, sjukfrånvaro, sjuknärvaro

Stockholm Stress Collaborative

 

Stress och hälsa

Forskningsprojekt om stress och hälsa i skola och arbetsliv, med professor Petra Lindfors och professor emeritus Ulf Lundberg som forskningsledare.

Sökord: Avdelningen för biologisk psykologi, Petra Lindfors, Ulf Lundberg, stress, hälsa, socioekonomisk status, kvinnors hälsa, ungdomars hälsa, metodologi inom stressforskning

Forskningsprojekt om stress och hälsa

 

Sömn och vakenhet

Forskningsområdets fokus ligger på sömn och återhämtning i samband med stress. Huvudidén är att stress/belastning får långsiktiga effekter först när återhämtningen störs. I forskningen ingår också motåtgärder som stressreduktion, sömnrådgivning, förbättring av skiftscheman och ljusbehandling.

Sökord: Stressforskningsinstitutet, SFI, Göran Kecklund, sömn, vakenhet, stress, återhämtning, skiftscheman, ljusbehandling

Sömn och vakenhet

 

Sömnlaboratoriet

Stressforskningsinstitutet har ett eget sömnlaboratorium för olika psykofysiologiska mätningar.

Sökord: Stressforskningsinstitutet, SFI, John Axelsson, sömnlabb, vakenhet, sömnmönster, hjärtfrekvens, blodtryck, andning

Sömnlaboratoriet

 

Tillämpad socialpsykologi

Tillämpad socialpsykologi särskilt med inriktning mot forensisk psykologi, tillämpad välfärd och interventioner.

Sökord: Avdelningen för personlighets-, social- och utvecklingspsykologi, Charlotte Alm, socialpsykologi, forensisk psykologi

Tillämpad socialpsykologi

 

Tillämpad utvecklingsvetenskap

Applied Developmental Science, eller "ADS", fokuserar på praktisk tillämpning av vad vi vet om människans utveckling för att kunna förbättra människors liv.

Sökord: Avdelningen för personlighets-, social- och utvecklingspsykologi, Laura Ferrer-Wreder, Lilianne Eninger, tillämpad utvecklingsvetenskap, ADS, mänsklig utveckling, individer, familjer, samhälle, policies

Forskning i tillämpad utvecklingsvetenskap (in English)

 

Timingstudien

Timingstudien, eller Hur kryper jobbet in under huden? Analyser av tidsmässiga samband mellan arbete, arbetsmiljö, stressupplevelse och hälsa som den egentligen heter, är en studie som undersöker den upplevda hälsan över tid.

Sökord: Stressforskningsinstitutet, SFI, Hugo Westerlund, Forte, arbetsmiljö, hälsa, social situation, hälsorelaterade vanor

Timingstudien

 

Uddéns forskningslabb

I Uddéns forskningslabb studerar vi språk och kommunikation ur ett neurovetenskapligt perspektiv. Framförallt vill vi förstå utvecklingen av kommunikativ (pragmatisk) förmåga hos ungdomar och unga vuxna. Våra huvudmetoder är FMRI, konnektivitetsmått samt beteendestudier på individuella skillnader.

Sökord: Avdelningen för biologisk psykologi, Julia Uddén, språk, kommunikation, neurovetenskap, fmri

Uddéns forskningslabb

 

Verksamhetsutveckling och arbetsglädje

God verksamhetsutveckling skapar produktivitet, effektivitet, kvalitet, innovationskraft och främjar medarbetares hälsa och långsiktiga möjligheter att utvecklas i arbete.

Sökord: Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi, Annika Lantz, arbetsglädje, produktivitet, effektivitet, kvalitet, innovationskraft, hälsa, rekrytering, ledarskap, arbetsorganisation, team, mål, styrsystem

Verksamhetsutveckling och arbetsglädje