Välkommen till kursen Personalhandledning och konsultationsmetodik som är en Specialistkurs vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Kursen vänder sig till legitimerade psykologer med två års yrkeserfarenhet. Innehållet i kursen förutsätter kunskaper från Psykologutbildning samt klinisk förankring.

Anvisningar, 2017-2018 (442 Kb)  (PDF) Ny version 2017-09-01.

Schema, 2017-2018 (68 Kb)  (PDF)

Omfattning och lokalisation

Kursen motsvarar 15 hp, och består av 10 undervisningsdagar som var och en består av 3x45 minuter problemlösande handledning-på-handledning i grupper om högst fem deltagare, samt av teoretiska seminarier 3x45 minuter. Kursdagen växlar mellan onsdagar och torsdagar och omfattar en period om 10 månader.

Såväl undervisning som handledning är förlagd till Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Kursdeltagarnas eget personalhandlednings- eller konsultarbete äger rum på den egna arbetsplatsen.

Undervisningsform och övergripande innehåll

Kursen består av seminarier och handledningsgrupper. Seminarierna är uppdelade i följande delar:

  • Personalhandlednings- och konsultationsmetodik
  • Grupprocesser/organisation.

Att arbeta som handledare/konsult innebär att ta övergripande perspektiv som skiljer sig från det direkta psykologarbetet. Teorierna är därför generiska och gäller kunskap kring personalhandledning/konsultation.

Handledningsgrupperna består av 4-5 deltagare beroende på totalt antal kursdeltagare. Arbetet i handledningsgrupperna är utifrån deltagarnas organisatoriska och aktuella behov och bygger på att varje kursdeltagare har möjlighet att ge personalhandledning eller konsultation under kursens gång.

Kurskrav

Varje kursdeltagare förväntas ta ansvar för sin egen lärandeprocess genom att vara väl inläst på litteraturen till varje tillfälle och att under seminarierna aktivt bidra till diskussionerna.

Examination och evaluering

Examinationen består av två delar:

  1. Kurslitteraturen examineras muntlig, med hela gruppen, vid sista seminarietillfället.
  2. Varje kursdeltagare ska enskilt författa ett PM om det praktiska arbetets utveckling inklusive egna reflektioner. Det ska presenteras och kombineras med relevanta delar av kurslitteraturen. Arbetet skall vara färdigställt och överlämnas vid det näst sista undervisningstillfället och examineras vid sista handledningstillfället i respektive handledningsgrupp. Omfattningen på PM:et ska vara 5-6 sidor, med enkelt radavstånd, typsnitt Times New Roman.

Kursen tillämpar betygen godkänd eller underkänd. För kursdeltagare som inte blir godkänd på kursens samtliga delar ges ytterligare ett tillfälle till examination. Kostnad för detta tillkommer.

Kursen evalueras skriftligt vid det sista kurstillfället.

Obligatorisk kurslitteratur

Boalt Boëthius, S., & Ögren, M.-L. (2012). Möjligheter och utmaningar i grupphandledning. Teori och verklighet. Lund: Studentlitteratur.

Ek, U., Linder, S., & Wetter, I. (2011). Rätt och vett: Om juridik och i etik psykologiskt arbete (2:a uppl.). Studentlitteratur.

Guvå, G., & Hylander, I. (2012). Psykologisk fallkonsultation. Lund: Studentlitteratur. 185 sidor.

Hawkins, P., & Sohet, R. (2008). Handledning inom behandlande yrken. Studentlitteratur. 320 sidor.

Killén, K. (2008). Professionell utveckling och handledning – ett yrkesövergripande perspektiv. Studentlitteratur. 260 sidor.

Lindén, J. (2014). Praktikhandledning och professionell utveckling. Lund: Studentlitteratur. 152 sidor.

Artiklar kan tillkomma och detta meddelas senast en månad i förväg.

Kursansvariga

Christer Ekelund, vik. adjunkt, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi
christer.ekelund@psychology.su.se

Mats Najström, fil. dr, univ. lektor, leg psykolog
mnm@psychology.su.se

Lärare och handledare

Gunnar Berggren, psykolog, handledare

Alexandra Billinghurst, leg. psykolog, handledare

Marianne Brodin, leg. psykolog, handledare

Louise Edberg, leg. psykolog, organisationskonsult

Ingrid Hylander, fil.dr, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi

Susanne Linder, advokat

Ansökan

Kursen ges som uppdragsutbildning genom Institutet för tillämpad beteendevetenskap (ITB) vid Psykologiska institutionen. Uppdragsutbildning innebär att företag och organisationer köper platser på kursen till sin personal i kompetenshöjande syfte. Kostnaden är 31.000 SEK exklusive moms. Summan kan delas upp på 2017 och 2018 om så önskas.

Ansökan sker genom att du skriver ut och fyller i ansökningsblanketten, inklusive din egen och arbetsgivarens underskrift, och därefter postar till angiven adress.

Antal platser på utbildningen är begränsat till 15.

Har du frågor om kursen eller ansökningsförfarandet kan du kontakta kursansvarig lärare enligt ovan.

Ansökningsblankett 2017 (71 Kb)  (PDF)