Kursen spänner över vår- och höstterminen 2018 och omfattar åtta undervisningstillfällen om två dagar åt gången: 14-15/2, 14-15/3, 18-19/4, 23-24/5, 13-14/6, 12-13/9, 17-18/10, 14-15/11 (med reservation för ev. ändringar). Antal deltagare: 40. Kursavgift: ingen.

Detaljerat schema och anvisningar kommer att tillhandahållas i anslutning till kursens början.

Ansökan

Ansökan görs genom antagning.se senast den 16 oktober, 2017. Till ansökan ska bifogas examensbevis och intyg på psykologlegitimation.

Ansökan ska kompletteras med följande handlingar: Kompl. ansökningsblankett PSKLNP 2018 och Intyg, arbetsgivare PSKLNP 2018 (se nedan), som skickas direkt till Monika Karlsson, kurssekreterare, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm. Dessa handlingar ska vara kurssekreteraren till handa senast den 24 oktober, 2017.

Kompletterande ansökningshandlingar

Dessa skall vara Psykologiska institutionen till handa senast den 24 oktober, se detaljerade anvisningar på blanketterna.

Behörighet

 • Psykologexamen
 • Legitimation som psykolog enligt Socialstyrelsen
 • Neuropsykologiska arbetsuppgifter i aktuell anställning som psykolog

Antagningskriterier/Urval

 • Nuvarande tjänstgöring – omfattning av neuropsykologiskt arbete
 • Tidigare tjänstgöringar – omfattning av neuropsykologiskt arbete
 • Antal tjänsteår som leg. psykolog
 • Tidigare relevant utbildning

Kursansvarig lärare och examinator

Universitetslektor Maria Lindau
Tfn: 08-16 20 16, fax: 08-16 10 02
maria.lindau@psychology.su.se

Kurssekreterare

Monika Karlsson
monika.karlsson@psychology.su.se
Tfn: 08-16 38 45

Utbildningens innehåll

Kursen behandlar i huvudsak följande aspekter inom området hjärna-beteende:

 • Neurovetenskapliga metoder och deras möjligheter och begränsningar
 • Neurovetenskap däribland neuroanatomi, och neurovetenskapliga undersökningsmetoder, inklusive neuropsykologiska mätmetoder som testning, observation och andra metoder
 • Neuropsykologiska, neuropsykiatriska och neurologiska tillstånds patofysiologi med hänseende på mekanismer som berör biokemiska processer, neurofysiologi, neurala korrelat, biomarkörer och neurala nätverk
 • Neuropsykologiska testprofiler och medicinsk diagnostik av tillstånd relaterade till främst det centrala nervsystemet (CNS)
 • Behandlingsåtgärder

Neuropsykologiska undersökningsmetoder och deras användning diskuteras liksom tolkningar av neuropsykologiska resultat i anslutning till praktiskt-kliniska frågeställningar och problem.

Förväntade studieresultat

 Att kunna:

 • kritiskt granska neurovetenskapliga studier
 • genomföra metaanalyser  av neurovetenskaplig litteratur och generera slutsatser i fråga om det aktuella forskningsläget
 • identifiera mönster i neuropsykologiska utredningar och tolka dessa i termer av relationen mellan hjärna-beteende
 • värdera sannolikheten för psykiska alternativt fysiska orsaker till neuropsykologiska tillstånd, eller kombinationer därav
 • redogöra för kvalificerade, differentialdiagnostiska överväganden
 • tillämpa ovanstående kunskaper vid förslag till diagnostik och behandling av neuropsykologiska syndrom.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och demonstrationer samt kan vara på svenska eller engelska.

Deltagandet i undervisningen är i princip obligatoriskt. Det är möjligt att vara borta från högst fem föreläsningar. Frånvaro utöver detta antal gånger kompenseras med en kompletteringsuppgift på ca en A4 per missad föreläsning. Möjligheter att ta igen missade redovisningsseminarier kommer att ges genom anordnande av restseminarium. Tidpunkten för detta seminarium meddelas senare.

Examination

Examinationen består av skriftlig och muntlig examination av uppgifter och kan ske på svenska eller engelska.  Examinationen består av tre delar. För godkänt resultat på kursen fordras att samtliga tre delar är godkända. Institutionen följer Bologna-modellens bedömning av studieprestationer, vilket innebär ett graderat slutbetyg i en 7-gradig skala (A-E är godkänt, Fx innebär komplettering och F är underkänt). Det graderade betyget baseras på hemskrivningens och fallbeskrivningens (skriftlig och muntlig fallredovisning) resultat.

Hjärna - beteende. En självvald uppgift som belyser samband mellan hjärna och beteende redovisas såväl skriftligt som muntligt vid examinationsseminarium. Uppslag till vilken typ av relationer mellan hjärna och beteende som kan studeras presenteras i samband med kursstart. Uppgiften kan utföras enskilt eller parvis. Den skriftliga redovisningen bör omfatta 2-3 A4 och läggs in på härför avsedd forumtråd i Fastreg senast den 29/5 2018. Fastreg är det kurswebbsystem som institutionen använder sig av.

Hemskrivning. Denna andra examinationsform består av en hemskrivning med övergripande essäfrågor. Hemskrivningen baseras på de delar av kurslitteraturen, som berör grundläggande fakta, nämligen i tillämpliga delar böckerna av Gazzaniga, Ivry, & Mangun, Johnson & de Haan, Kolb & Whishaw, Lezak et al., och Trillingsgaard. Kompletterande uppgifter till hemskrivningen kan även hämtas från annan, självvald litteratur och vetenskapliga artiklar. Anvisningar till hemskrivningen delas ut i början av kursen. Omfattningen av hemskrivningen skall vara minst 5 sidor och maximalt 10 sidor. Hemskrivningen läggs ut på forumtråden på Fastreg senast den 3 september 2018 och återfås med kommentarer och betyg. Ingen seminariebehandling.

Fallbeskrivningen ska presenteras såväl skriftligt som muntligt. Den skriftliga redogörelsen bör omfatta 3-5 sidor. Den skriftliga redovisningen läggs ut på för ändamålet avsedd forumtråd i Fastreg senast den 16 oktober 2018.

Litteratur

Om senare utgåva har utkommit sedan listan skrevs, välj den senaste utgåvan!

Gazzaniga, M.S., Ivry, R.B., & Mangun, G.R. (2009). Cognitive Neuroscience (3rd ed.). New York: Norton.

Johnson, M.H., & de Haan, M. (2010). Developmental cognitive neuroscience (3rd ed.). Wiley-Blackwell.

Kolb, B., & Wishaw, I. (2009). Fundamentals of Human Neuropsychology (6th ed.). New York: WH Freeman.

Lezak, M.D., Howieson, D.B., Bigler, E.D., & Tranel, D. (2012). Neuropsychological Assessment (5th ed.). New York: Oxford University Press.

Nyman, H., & Bartfai, A. (2000). Klinisk neuropsykologi. Lund: Studentlitteratur.

Spreen, O., & Strauss, E. (1998). A compendium of neuropsychological tests (2nd ed.). New York: Oxford University Press.

Trillingsgaard, A., Dalby, M.D., Östergaard, J.R. m fl. (2011). Barn som är annorlunda. Studentlitteratur.

Publiceringsmanual (APA)

American Psychological Association. (2016). Publication Manual of the American Psychological Association (Sixth Edition). Washington: American Psychological Association.