Denna sida avser kursomgången 2017. För den nya något omarbetade kursomgången med sista ansökningsdag 16 oktober 2017 och kursstart vårterminen 2018, se Klinisk neuropsykologi 2018.

Kurshemsida i Fastreg

kurshemsidan i Fastreg (PSKLINT1) hittar du kursmaterial (anvisningar, handouts mm). Som inloggad i Fastreg får du även tillgång till de Forum som du behöver för en del av examinationen, se kursanvisningarna nedan.

Kursansvarig lärare och examinator

Universitetslektor Maria Lindau
Tfn: 08-16 20 16, fax: 08-16 10 02
maria.lindau@psychology.su.se

Utbildningens mål

Övergripande kursmål är att teoretiska kunskaper ska integreras med aktuella kliniska tillämpningar.

Målet är också att ge avancerade kunskaper/träning i:

  • neuropsykologisk teori avseende vuxna och barn, med belysande av aktuella frågeställningar och metoder, i möjligaste mån även datoriserade neuropsykologiska undersökningsmetoder.
  • nervsystemets anatomi och funktion samt en orientering i neurovetenskaplig diagnostik för vuxna och barn.
  • att självständigt planera, genomföra och avrapportera neuropsykologiska undersökningar och kliniska utredningar.
  • neuropsykologiska diagnostiska metoder (administration, analys och tolkning).

Kursens innehåll

Kursens innehåll kan sägas bestå av tre olika delar.

  1. Neuroanatomi, neurologi och neurologisk diagnostik, neurovetenskapliga metoder samt neurologisk diagnostik för vuxna och barn. Momentet inleds med en översikt över nervsystemets anatomi och funktion. Vidare ges en orientering i nervsystemets uppbyggnad samt neurologi för vuxna och barn. De oftast använda neurologiska metoderna presenteras kortfattat.
  2. Testteoretiska grundbegrepp repeteras och tillämpas vid val av metod samt vid utvärdering av resultat. Olika neuropsykologiska metoder presenteras och diskuteras, utifrån såväl psykometriska som kvalitativa aspekter.
  3. Neuropsykologiska syndrom samt diagnostik avseende barn och vuxna utgör kursens fokus. Högre kortikala funktioner som perception, språk, tänkande och minne behandlas. Neurologiskt betingade funktionssvårigheter hos barn och vuxna ges en så ingående belysning som kursen medger. Olika neuropsykologiska undersökningsmetoder och deras användning och tolkning diskuteras i anslutning till praktiskt-kliniska frågeställningar och problem. Ett viktigt inslag är deltagarnas egna fallpresentationer och diskussionen kring dessa.

Undervisning och examination

Deltagandet i undervisningen är i princip obligatoriskt. Det är möjligt att vara borta från högst fem föreläsningar. Frånvaro utöver detta antal gånger kompenseras genom att du får skriva en kompletteringsuppgift på ca en A4 per missad föreläsning. Möjligheter att ta igen missade redovisningsseminarier kommer att ges genom anordnande av restseminarium. Tidpunkten för detta seminarium meddelas senare.

Examinationen består av tre delar. För godkänt resultat på kursen fordras att samtliga tre delar är godkända. Institutionen följer Bologna-modellens bedömning av studieprestationer, vilket innebär ett graderat slutbetyg i en 7-gradig skala (A-E är godkänt, Fx innebär komplettering och F är underkänt). Det graderade betyget baseras på hemskrivningens och fallbeskrivningens (skriftlig och muntlig fallredovisning) resultat.

Hjärna - beteende. En självvald uppgift som belyser samband mellan hjärna och beteende redovisas såväl skriftligt som muntligt vid examinationsseminarium. Uppslag till vilken typ av relationer mellan hjärna och beteende som kan studeras presenteras i samband med kursstart. Uppgiften kan utföras enskilt eller parvis. Den skriftliga redovisningen bör omfatta 2-3 A4 och läggs in på härför avsedd forumtråd i Fastreg senast den 29/5 2017. Fastreg är det kurswebbsystem som institutionen använder sig av.

Hemskrivning. Denna andra examinationsform består av en hemskrivning med övergripande essäfrågor. Hemskrivningen baseras på de delar av kurslitteraturen, som berör grundläggande fakta, nämligen i tillämpliga delar böckerna av Gazzaniga, Ivry, & Mangun, Johnson & de Haan, Kolb & Whishaw, Lezak et al., och Trillingsgaard. Kompletterande uppgifter till hemskrivningen kan även hämtas från annan, självvald litteratur och vetenskapliga artiklar. Anvisningar till hemskrivningen delas ut i början av kursen. Omfattningen av hemskrivningen skall vara minst 5 sidor och maximalt 10 sidor. Litteraturuppgiften läggs in i forumtråden i Fastreg senast den 1 september 2017 och återfås med kommentarer och betyg. Ingen seminariebehandling.

Fallbeskrivningen ska presenteras såväl skriftligt som muntligt. Den skriftliga redogörelsen bör omfatta 3-5 sidor. Den skriftliga redovisningen läggs in i för ändamålet avsedd forumtråd i Fastreg senast den 16 oktober 2017.

Litteratur

Om senare utgåva har utkommit sedan listan skrevs, välj den senaste utgåvan!

Gazzaniga, M.S., Ivry, R.B., & Mangun, G.R. (2009). Cognitive Neuroscience (3rd ed.). New York: Norton.

Johnson, M.H., & de Haan, M. (2010). Developmental cognitive neuroscience (3rd edition). Wiley-Blackwell.

Kolb, B., & Wishaw, I. (2009). Fundamentals of Human Neuropsychology (6th ed.). New York: WH Freeman.

Lezak, M.D., Howieson, D.B., Bigler, E.D., & Tranel, D. (2012). Neuropsychological Assessment (5th ed.). New York: Oxford University Press.

Nyman, H., & Bartfai, A. (2000). Klinisk neuropsykologi. Lund: Studentlitteratur.

Spreen, O., & Strauss, E. (1998). A compendium of neuropsychological tests (2nd ed.). New York: Oxford University Press.

Trillingsgaard, A., Dalby, M.D., Östergaard, J.R. m fl. (2011). Barn som är annorlunda. Studentlitteratur.