Kursen omfattar två läsår med ca 10 kursdagar per läsår med gemensam undervisning samt handledning på eget organisationsinriktat arbete. Under mellanperioderna tillkommer hemarbete med egna uppgifter, projektarbete enskilt och i mindre grupper samt deltagande i tillämpningsövningar med inriktning på grupp- och organisationsdynamik.

Kursens syfte

Tonvikten i kursen ligger på att ur olika teoretiska perspektiv belysa organisatoriska förhållanden som kan relateras till individens handlingsalternativ och reaktionsmönster. Aktuell svensk och internationell forskning, utvecklingsarbete samt praktisk konsult- och ledarerfarenhet ligger till grund för undervisning och diskussioner. Deltagarna skall även göras förtrogna med rådande idéer och strategier bakom den pågående moderniseringen av arbetslivet.

Förkunskaper och andra villkor för tillträde till studierna

Kursen vänder sig till yrkesverksamma personer med erfarenheter från olika verksamhetsområden såsom offentligt finansierad verksamhet, näringslivet, ideella organisationer, kyrkan och försvaret. Den vänder sig till personer som är verksamma i olika typer av befattningar och som tillsammans representerar ett flertal yrkesbakgrunder som psykolog, beteendevetare, ekonom, ingenjör, militär, präst, sjuksköterska, läkare.

Deltagarna skall ha genomgått högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (motsvarande 120 ”gamla” poäng) och ha minst två års erfarenhet av arbete med organisationsfrågor efter utbildningen. Deltagarna skall under kursen bedriva någon form av organisationsinriktat arbete.

Kursens innehåll

Det första läsåret fokuserar på rollen som konsult respektive chef, på teorier och erfarenheter av ledning samt hur olika verksamheter är organiserade. Det andra läsåret syftar till att ge fördjupande kunskaper om hur olika styrsystem fungerar, den inre dynamiken i olika typer av organisationer samt arbetsförhållanden sedda i ett hälsoperspektiv.

Kursen omfattar följande sex delkurser (med länkar till anvisningar och scheman vartefter de blir tillgängliga):
   Kurs A. Organisationspsykologi: Introduktion och problemställningar, VT 2012 (227 Kb)
   Kurs B. Organisationsteori och organisationspsykologi, 2012 (349 Kb)
   Kurs C. Organisationsledning och förändringsprocesser, HT 2012 (232 Kb)
   Kurs D. Den inre organisationsdynamiken, VT 2011 (232 Kb)
   Kurs E. Arbetspsykologi och hälsa, 2011. (329 Kb)
   Kurs F. Instrument och metoder för organisationsanalys, HT 2013 (204 Kb)

Mer information om innehållet hittar du i denna  Kursöversikt, Organisationspsykologi 45 hp (106 Kb) .

Ansökan och ytterligare information

Utbildningen startade senast VT 2012.

Om du har frågor om utbildningen kan du kontakta kursansvariga:
Siv Boalt Boëthius, prof. em., siv.boalt-boethius@edu.su.se, telefon 070-625 16 28 och Erik Berntson, fil. dr., erik.berntson@psychology.su.se, telefon 08-16 3683.