Förväntade studieresultat

Efter att ha genomfört samtliga delkurser ska studenten kunna:

 • redogöra för diagnostiska kriterier kopplade till autism och utvecklingsstörning inklusive komorbiditet,
 • redovisa och använda sig av grundläggande begrepp och procedurer inom tillämpad beteendeanalys på ett adekvat sätt,
 • tolka "with-in single subject" design-metodik,
 • analysera och problematisera forskningsfynd och forskningsupplägg i relation till barn med autism och utvecklingsstörning och dra relevanta slutsatser,
 • planera och genomföra en intervention med grund i tillämpad beteendeanalys,
 • vara förtrogen med vikten av kommunikation för barn med autism, vara förtrogen med etiska förhållningssätt och överväganden vid interventioner i arbetet med barn med autism och deras familj,
 • planera och genomföra en funktionell kartläggning,
 • förstå skillnaden mellan funktionell kartläggning och funktionell analys.

Kursens innehåll

Kursen har en "forskar-praktiker”-profil (”scientist-practitioner”) vilket innebär att studenten läser både forskning och forskningsmetodik och tillämpar dessa. Frågor rörande ansvarsfull praktik och etik genomsyrar hela kursen.

Kursens innehåll är anpassad efter internationella riktlinjer vad gäller vetenskaplighet, etik och kunskaper om tillämpad beteendeanalys (TBA), dess principer och procedurer (se www.BACB.com). Detta innebär att studenten efter genomgången kurs (delkurs 1-4) med godkänt betyg (samt att studenten uppfyller övriga krav vad gäller handledning beskrivna av BACB) kan ta ett internationellt certifieringstest för att erhålla kompetens som ”Board approved assistent behaviour analyst” (nivå 1).

 Association of Professional Behavior Analysts - APBA (55 Kb)

Undervisning sker i form av föreläsningar, fältstudier, handledning, seminarier och hemuppgifter.

Kursen ges på avancerad nivå och läses som en fristående kurs men kan komma att ingå i en master- eller forskarutbildning efter samråd med ansvarig handledare.

Förkunskaper och andra villkor för tillträde till kursen

Examen som speciallärare, specialpedagog, psykolog, läkare, logoped, arbetsterapeut, sjukgymnast eller motsvarande.

Kursens upplägg och genomförande

Kursen utgörs av totalt sex delkurser och läsas på kvartsfart:

 1. Introduktion till autism, utvecklingsstörning och beteendeanalys, 7,5 hp (Specialpedagogiska institutionen)
 2. Forskningsmetodik med fokus på ”single subject” design, 7,5 hp (Psykologiska institutionen)
 3. Tillämpning av tillämpad beteendeanalys och teoretisk fördjupning, 7,5 hp (Specialpedagogiska institutionen)
 4. Funktionell kartläggning och analys av beteende, 7,5 hp (Psykologiska institutionen)
 5. Beteendeinterventioner: teori, evidens och utvärdering 7,5 hp (Specialpedagogiska institutionen)
 6. Beteendeinterventioner - praktik och implementering, 7,5 hp (Psykologiska institutionen)

Ansökan

Enbart den första kursen, "Specialpedagogik: Introduktion till autism, utvecklingsstörning och beteendeanalys I", sökes via antagning.se. Om du blir antagen till den kursen så kommer du att få plats på nästföljande kurser i paketet. Observera att du måste ha klarat den första kursen för att få tillträde till den andra, o.s.v.

Kurspaketets senaste start var läsåret 2015/16 - kurserna 1 och 2 under HT 2015, kurserna 3 och 4 under VT 2016 och kurserna 5 och 6 under HT 2016.

Mer information

Psykologiska institutionen, Lars Klintwall: lars.klintwall@psychology.su.se

Specialpedagogiska institutionen, Lise Roll-Pettersson: lise.roll-pettersson@specped.su.se