Syfte

Enligt föreskrifterna är institutets syfte

  • att för särskilda målgrupper lägga upp och genomföra anpassade kurser i psykologisk ämneskunskap och metodik,
  • att medverka i uppdrag kring psykologiska frågeställningar inom olika sektorer av samhället,
  • att skapa kontakter som möjliggör nya tillämpningsinslag som kan ingå i kurser som ges vid Psykologiska institutionen,
  • att stödja kompetensutveckling av institutionens personal.

Verksamheten skall vara självfinansierande.

Kvalificerad personal

Alla uppdrag som ITB åtar sig genomförs av personer med kvalificerad utbildning inom psykologiämnet, såsom professorer, docenter, universitetslektorer, forskare, doktorander och legitimerade psykologer och psykoterapeuter.

Organisation

ITB är en verksamhetsmässig och ekonomisk enhet inom Psykologiska institutionen under institutionens styrelse och prefekt. Institutet leds av en styrelse samt en föreståndare.

Föreståndare utses av prefekten vid Psykologiska institutionen. Föreståndaren arbetar på delegation från Psykologiska institutionens styrelse och prefekt.

Styrelse

ITB:s styrelse väljs på tre år i samband med val till institutionsstyrelsen (IS). En studeranderepresentant för grundutbildningen (GU) och en för forskarutbildningen (FU) har närvaro- och yttranderätt vid ITB:s styrelsemöten.

Ny styrelse valdes i december 2014 och den har mandat från och med 1 januari 2015 till 31 december 2017. Dessutom är Magdalena Skarp ständigt adjungerad för ekonomifrågor.

Kategori Ordinarie Suppleant
Föreståndare Mats Najström Lotta Reuterskiöld
Lärare/Forskare Elisabet Borg, ordf Marie Gustafsson Sendén
Lärare/Forskare Lilianne Eninger Erik Berntson
IS-representant Stephan Hau Fredrik Jönsson
T/A-personal Sara Oliv Linda Rämö
Stud.representant Ivo Todorov, DR Dennis Ekeberg, PÄR