Kursen pågår 16 heldagar under 2011, se anvisningar och schema, 2011 [PDF] samt kurshemsida i Fastreg.

Kursen kommer även att ges under 2012, med följande kursdagar: 15-16/2, 14-15/3, 11-12/4, 9-10/5, 13-14/6, 12-13/9, 10-11/10, 14-15/11. Kursansvarig under 2012 kommer universitetslektor Maria Lindau att vara. E-post maria.lindau@psychology.su.se, tfn 08-16 20 16.

Ansökan


Ansökningshandlingar beställer du från Kerstin Halldin på Psykologiska institutionen, tel 08-16 38 32 eller expeditionen@psychology.su.se. Sista ansökningsdag är 30 november 2011.

Lärare 2011


Kursansvarig är professor Ove Almkvist (OA)
Tfn: 08-16 38 22 Fax: 08-15 93 42
e-mail: oat@psychology.su.se

Utbildningens mål


Utbildningens mål är att ge fördjupade kunskaper i neuropsykologisk teori avseende vuxna, med belysning av aktuella frågeställningar och metoder. Kursen ska ge kunskaper i nervsystemets anatomi och utveckling samt en orientering i neurologisk diagnostik för vuxna och barn samt neurovetenskapliga metoder. Vidare är målet att ge fördjupade kunskaper samt praktiska färdigheter i att självständigt planera, genomföra och avrapportera neuropsykologiska undersökningar och kliniska utredningar. Kursen ger även kunskaper och färdigheter i neuropsykologiska diagnostiska metoder (administration, analys och tolkning). Det innebär att testteoretiska kunskaper integreras med aktuella kliniska tillämpningar.

Kursens innehåll


Kursens innehåll kan sägas bestå av tre olika delar.

1. Neuroanatomi, neurologi och neurologisk diagnostik, neurovetenskapliga metoder samt neurologisk diagnostik för vuxna och barn. Momentet inleds med en översikt över nervsystemets anatomi och funktion. Vidare ges en orientering i nervsystemets utveckling samt neurologi för vuxna och barn. De oftast använda neurologiska metoderna presenteras kortfattat.

2. Testteoretiska grundbegrepp repeteras och tillämpas vid val av metod samt vid utvärdering av resultat. Olika neuropsykologiska metoder presenteras och diskuteras, utifrån såväl psykometriska som kvalitativa aspekter.

3. Neuropsykologiska syndrom samt diagnostik avseende barn och vuxna utgör kursens fokus. Högre kortikala funktioner, perception, språk, tänkande och minne behandlas. Neurologiskt betingade funktionssvårigheter hos barn och vuxna ges en så ingående belysning som kursen medger. Olika neuropsykologiska undersökningsmetoder och deras användning och tolkning diskuteras i anslutning till praktiskt-kliniska frågeställningar och problem. Ett viktigt inslag är deltagarnas egna fallpresentationer och diskussionen kring dessa.

Examination


Examinationen består av fyra delar. För godkänt resultat på kursen fordras att samtliga 4 delar är godkända. Institutionen följer Bologna-modellens bedömning av studieprestationer, vilket innebär ett graderat slutbetyg i en 7-gradig skala (A-E är godkänt och F och Fx är underkänt). Det graderade betyget baseras främst på hemskrivningens resultat.

Den första redovisningen sker den 14-15/3 muntligt och skriftligt av en självvald uppgift som belyser samband mellan hjärna och beteende. Vilken typ av samband som kan studeras presenteras i samband med kursstart. Uppgiften kan utföras enskilt eller parvis (deltagarna arbetar parvis under de två första kursdagarna). Den skriftliga redovisningen bör omfatta 1-2 A4.

Den andra examinationsformen består av en hemskrivning med övergripande essäfrågor. Hemskrivningen baseras på de delar av kurslitteraturen, som berör grundläggande fakta, nämligen böckerna av Gazzaniga, Ivry, & Mangun, Kolb & Whishaw samt Smith. Hemskrivningen delas ut i början av kursen och lämnas in före sommaruppehållet.

Redovisningen av litteratursökningsuppgift sker både skriftligt och muntligt 12-13/9. Den skriftliga redovisningen ska omfatta 2-3 sidor. Tanken med litteratursökningen är att du ska välja ett avgränsat ämne och belysa det med hjälp av den senaste litteraturen på området, nämligen det som finns att läsa i vetenskapliga tidskrifter.

Fallbeskrivningen

ska presenteras skriftligt och muntligt den 10-11/10. Den skriftliga redogörelsen bör omfatta 2-4 sidor.

Litteratur


Med reservation för eventuella ändringar till kursomgången 2012.

Gazzaniga, M.S., Ivry, R.B., & Mangun, G.R. (2002). Cognitive Neuroscience, 2nd ed. New York: Norton.

Kolb, B., & Wishaw, I. (2003). Fundamentals of Human Neuropsychology, 5th ed. New York: WH Freeman. (ny upplaga är på väg)

Lezak, M., Howieson, D.B., & Loring, D.W. (2004). Neuropsychological Assessment, 4th ed. New York: Oxford University Press.

Nyman, H., & Bartfai, A. (2000). Klinisk neuropsykologi. Lund: Studentlitteratur.

Spreen, O., & Strauss, E. (1998). A compendium of neuropsychological tests, 2nd ed. New York: Oxford University Press.

Smedler, A.-C. (1993). Att testa barn. Om testmetoder i barnpsykologiska utredningar. Stockholm: Psykologiförlaget. (Boken är slut på förlaget, men kopia förmedlas via Psykologiska institutionen till självkostnadspris efter tillstånd från förlaget).

Smith, L. (1997). Småbarnsårens neuropsykologi. Oslo: Universitetsforlaget.

+ artiklar och testmanualer.